Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa (ö. 22 Ocak 1517, Rıdaniye), I. Selim saltanatında 18 Haziran 1515-23 Eylül 1515 ile 26 Nisan 1516-22 Ocak 1517 tarihleri arasında iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Aslen Bosnalıdır [1] ve doğu Bosna’da Boroviniç adlı bir soylu aile mensubudur.[2]

Devşirme olarak İstanbul’a getirilip Enderun‘da yetiştirildi. Hadım olduğu için Akağalar Ocağı’na alındı. 1514’de Bosna Sancakbeyliği görevi ile saraydan çıkma yaptı.[1]23 Nisan 1514’de Anadolu beylerbeyliği görevi verilerek Yavuz Sultan Selim‘in İran Seferi hazırlıklarına katkı yaptı. Anadolu beylerbeyi olarak eyalet askerleri komutanı olarak İran Seferi’ne katıldı. 23 Ağustos 1514 Çaldıran Savaşı‘nda Anadolu Beylerbeyi olarak ordunun sağ kanadına komuta etti. Bu muharebede bu sağ kanata yüklenen Şah İsmâil’in komutanlarından Ustaclu Mehmed Han’ın saldırısını geri püskürttü ve karşı taaruza geçip Şah İsmail ordusunu arkadan çevirip galibiyetin sağlanmasında çok büyük katkısı oldu. Çaldıran Savaşı’nda şehit olan Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa yerine Eylül’de Rumeli beylerbeyi görevine getirildi.[1]

Yavuz Sultan Selim İran seferinden sonra İstanbul’a geri dönmeyip ordu ile Amasya’da kışlamaya karar vermişti. Fakat kapıkulu askeri bundan hoşnutsuzdu. Askerler arasında ertesi yılda İstanbul’a dönülmeyip İran seferin devam edeceği söylentileri yayılınca yeniçeriler isyankar oldular. Bu isyan ortaya çıkıca otorite gösteremediklerinden dolayı Sadrazam Hersekli Ahmet Paşa ile ikinci vezir Dukakinoğlu Ahmet Paşa görevlerinden alındılar. Ama 18 Aralık 1514’de Dukakinoğlu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı. Ama Amasya’da kışlayan yeniçeriler arasında tekrar bir isyan çıktı. Yeniçeriler vezirlerden Pîrî Mehmed Paşa‘nın ve padişah lalası Halim Çelebi’nin kaldığı evleri yağmaladılar. Divana çıkıp bağırıp çağırdılar. Yavuz Sultan Selim bu isyanın neden çıktığını gizlice araştırttı ve isyancıların sadrazam tarafından kışkırtıldığı öğrenildi ve bunun üzerine Dukakinoğlu Ahmed Paşa, Mart 1515’da I. Selim’in eliyle önce hançerlendi, sonra da yığıldığı yerde akhadımağaları tarafından kafası kesildi.[3] Padişah bir müddet yeni bir sadrazam tayin etmedi.

Bu idamın diğer bir sebebi İran Seferi sırasında Memlukluları tutup Osmanlılar aleyhinde olan Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bozkurt Bey ile sadrazam Dukakinoğlu Ahmet Paşaile gizlice mektuplaşmakta olduğunun öğrenilmesi idi. Padişah Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’i elemine etmeye karar verdi. 1515 ilkbaharında Dulkadiroğulları üzerine bir sefer düzenlendi ve Rumeli Beylerbeyi olan Hadim Sinan Paşa bu sefere padişah tarafından serasker tayin edildi. 12 Haziran 1515’de Hadım Sinan Paşa komutası altında bulunan Osmanlı gücü ile Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bey ordusu yapılan “Turnadağı (Göksun) Muharebesi”‘nde Osmanlı ordusu üstün bir galibiyet kazandı. Hadım Sinan Paşa yenik Dulkadiroğulları beyi Alaüddevle Bey’in başını Amasya’ya Yavuz Sultan Selim’e gönderdi. Bu savaş sonunda Maraş ve Elbistan Osmanlı topraklarına katıldı.[1]

Bu galibiyeti dolayısıyla padişah Hadım Sinan Paşa’yı 18 Haziran 1515’de sadrazam olarak görevlendirdi. Bundan sonra İstanbul’a gelen Yavus Sultan.Selim burada diğer bir savaşa “Suriye-Mısır Seferi”‘ne hazırlanmaya başladı ve organizasyon için tecrübeli bir sadrazam gerektiği açıktı. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim 3 Eylül 1515’de Hadim Sinan Paşa’yı sadrazamlıktan uzaklaştırdı ve yerine tecrübeli Hersekli Ahmet Paşa‘yı 5. kez sadrazam tayin etti. Azledilmesinin kendisinin bir hatası sebebiyle olmadığını ve ona olan teveccühünün devam ettiğini göstermek için de Yavuz Sultan Selim ona bir miktar nakit para, kaftan ve kılıç gibi hediyeler gönderdi.[1]

1516 ilkbaharında İranlı Safevilerinin Doğu Anadolu ve Diyarbakır taraflarında bazı saldırgan hareketlerde bulunduğu Bıyıklı Mehmet Paşa’nın gönderdiği haberlerden öğrenildi. Buna pek öfkelenen padişah 26 Nisan 1516’da şahsen sadrazam Hersekli Ahmet Paşa’nın yakasına yapışıp onu yumrukladı; sadrazamlıktan azledip Yedikule zindanında tutuklattıp Hadim Sinan Paşa’yı ikinci kez sadrazam tayin etti.[4]

Padişah sadrazama ordunun ve donanmanın hızla yeni bir sefere hazırlanması için kati emirler verdi. Mısır Seferi hazırlıkları önce gizli tutulmaya çalışıldı. Ama tersanede yeni gözler kurulup yeni gemiler yapılması, seferin Akdeniz üzerine olacağını açıkça göstermekteydi. Devlet Mısır Memluklüleri üzerine sefer yapılabilirliği hakkında şeyhülislam ve ulemadan gizli fetva aldı. Memluk Sultanı Kansu Gavri bu seferi önlemek için Yavuz Sultan Selim’e çok samimi ve yumuşak mektuplar gönderdi ama padişah kararındna dönmedi. 28 Nisan 1516’da Hadım Sinan Paşa Üsküdar’dan harekete geçti. Hedefi Kayseri‘de toplanmakta olan ordunun başına geçmekti. Kayseri’ye vardıktan sonra toplanan ordu seraskeri olarak Diyarbayır tarafına yürüdü. Yavuz Sultan Selim ise 5 Haziran 1516’da Üsküdar’a geçip hedefi Şam olarak sefer hareketine başladı ve Elbistan ovasında Padişah Hadim Sinan Paşa’nın komutasındaki ana orduya yetişti.[4]

Osmanlı ve Memluklu orduları Suriye’de Halep‘in 44 km kuzeyinde bulunan Dabık kasabası kenarında bulunan “Merc-i Dabık (Dabık Merası)” mevkiinde 24 Ağustos 1516 karşılaştılar. Mercidabık Muharebesi Osmanlı ordusunun elinde bulunan ve çok iyi kullanılan ateşli silahlar, özellikle sahra topları, üstünlüğü dolayışyla ikindi vakti Memluklu ordusunun yenilgisi ile sonuçlandı. Memluklu sultanı Kansu Gavri bu muharebede hayatını kaybetti. Sadrazam Hadım Sinan Paşa bu muharebede büyük yararlılık gösterdi. Böylece Anadolu’da Malatya, Divriği ve Suriye’de Halep, Hama ve Humus Osmanlılar eline geçti. Eylül sonlarına doğru Şam ve Gazze fethedildi. Gazze’den Mısır üzerine ilerlemeye başlayan Osmanlı ordusu daha Sina Çölü’ne girmeden Han Yunus mevkinde çoğunluğu Memluklu süvari askerlerinden oluşan Canberdi Gazali komutasında bir Memluklu ordusu ile çarpışmaya girişti. 28 Ekim 1516’de, Hadım Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Canberdi Gazali komutasındaki Memluklu güçleri arasında yapılanHan Yunus Muharebesi‘nde Osmanlı güçleri Memlukluların süvari hcucmunu durdurmaya başardı. Bu muharebede Memluklu komutanı Canberdi Gazali yaralandı ve Memluklu gücü yenik düşüp Gazze’yi bırakıp Mısır’a geri çekildi. Osmanlı ordusu Sina Çölü‘nü geçmeye başlamadan, Kudüs’ü ziyaret için ana ordudan ayrılmış olan Yavuz Sultan Selim deKudüs‘ü teslim alıp ziyaret ettikten sonra Osmanlı ordusuna katıldı.[4]

Memluklülerin yeni sultanı olan Tomanbay Sina Çölü’nün güneyinde Ridaniye’de Venediklilerden top ve silah alarak kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Osmanlı ordusu 3 Ocak 1517 ile 16 Ocak 1517’de Sina Çölü‘nü 13 gün içinde geçerek, Ridaniye’de Memlûk Ordusu ile karşılaştı. Osmanlı güçlerinin bir kısmı sadrazam Hadım Sinan Paşa komutanlığı altında Tomanbay’ın planladığı gibi Memluklu savunma hattının önünde savaşa girişti. Fakat Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı Yavuz Sultan Selim komutanlığı altında El-Mukaddam Dağı’nın etrafını dolaşarak güneyden saldırmaya başladı ve böylece Tomanbey’in yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 22 Ocak’da iki ordu arasındaRidaniye Muharebesi başladı. Memluklu ateşli silahlarının etkisizliğine karşılık Osmanlı ordusu ateşli silahlarla donatılmış birliklerini ve sahra toplarını çok etkili olarak kullanarak savaş alanında üstünlük sağladı. Tomanbay bu muharebeyi kaybetmiş olduğunu anlayınca en cesur askerlerinden bir baskın birliği kurup Osmanlı merkez güçlerinin karagahına bir baskın düzenledi. Bu birlikle Osmanlı ordusunun merkezdeki savaş hatlarını yararak Sultan Selim’in otağı sandığı Sadrazam’ın çadırına girdi ve göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu sadrazam Hadim Sinan Paşa öldürüldü.[1]

Muharebenin kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, cesur, gözüpek, cihângîr ve aynı zamanda başarılı olan bu değerli sadrazamının şehit oluşundan çok müteessir oldu.[2]Hadım Sinan Paşa Ridaniye zaferinin ertesi günü “Şeyh Timurtaş Zaviyesi”‘ne gömüldü. Onun için bu mevkide Sultan Selim emri ile bir türbe yapıldı.[1]


Kaynakça

 • Alper, Ömer Mahir, “Sinan Paşa (Hadım)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.544 ISBN:975-08-0072-9
 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Turan, Şeraffedin, “Hadım Sinan Paşa”, (1988) Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 15 s.7-8
 • “e-tarih” websitesinde “Hadim Sinan Pasa” maddesi
 1. ^ a b c d e f g Alper, Ömer Mahir, “Sinan Paşa (Hadım)”, (1999) “Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.544 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b “e-tarih” websitesinde “Hadim Sinan Paşa” maddesi
 3. ^ Altan, Çetin (2010) Tarihin Saklanan Yüzü ISBN 975-10-1210-4 İstanbul:İnkılap Yayınevi ISBN:9751012104 s.34
 4. ^ a b c Sakaoğlu, Necdet (1999) Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN: 975-329=8-299-5 s.122

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Had%C4%B1m_Sinan_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of wonderful data!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacies near me
  canadian online pharmacies
  canadian pharmacies top best
  canadian pharmaceuticals online

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly.!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online prescription drugs
  canadian drugs
  canadian cialis
  canadian online pharmacies

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Fantastic information!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacies near me
  canadian pharmacies-24h
  canadapharmacyonline.com
  canadian pharmacies that ship to us

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of fantastic information.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacies
  global pharmacy canada
  best online pharmacy
  canadian pharmacies-24h

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of amazing information!
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription online
  canadian pharmacies-24h
  buy prescription drugs without doctor
  north west pharmacy canada

 6. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. !
  https://www.lunarciel.com/
  no 1 canadian pharcharmy online
  canadian pharmacy online
  rx pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely..
  https://www.dunamisproductions.com/
  best online pharmacies no prescription
  canadian pharmacies online
  canadian pharmacy no prescription needed
  canadian pharmaceuticals online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  canadapharmacyonline.com
  canadianpharmacy
  best price prescription drugs
  canada drugs

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent postings. Thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription without a doctor’s prescription
  canadian pharmacies
  online canadian pharmacy
  canadian pharmacy online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, An abundance of facts!

  https://www.waltcoexpress.com/
  northwestpharmacy
  canada online pharmacies
  best online canadian pharcharmy
  trust pharmacy canada

 11. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that really well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drugs pharmacy
  canada online pharmacies
  online pharmacy no prescription
  canadianpharmacy

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of good advice.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacies without prescriptions
  canada drugs online
  canadian rx
  northwest pharmacy

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously loads of great advice!
  https://www.dunamisproductions.com/
  discount drugs online pharmacy
  canadianpharmacy
  canadian drugstore
  global pharmacy canada

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online drugstore
  global pharmacy canada
  northwest pharmacy canada
  london drugs canada

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a good deal of terrific data.
  https://www.interlandchemie.com/
  drugs for sale
  mexican pharmacies shipping to usa
  discount prescription drug
  canada pharmacy

 16. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Ample forum posts!

  https://www.waltcoexpress.com/
  no 1 canadian pharcharmy online
  trust pharmacy canada
  canadian pharmacies that are legit
  canadian pharmacy online

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. A lot of posts.

  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy online orders
  canada pharmaceutical online ordering
  online canadian pharmacy
  top rated canadian pharmacies online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of wonderful info!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacies top best
  canada pharmacy
  pharmacy price compare
  canada drug

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Ample data.

  https://www.waltcoexpress.com/
  walgreens pharmacy
  northwestpharmacy
  canadadrugs
  canada drugs online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Really a lot of amazing knowledge!
  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican pharmacies
  canadian drugs
  canada meds
  canada pharmaceutical online ordering

 21. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Numerous tips!

  https://www.lunarciel.com/
  mexican pharmacies online
  canadianpharmacy
  canadapharmacyonline com
  canada drugs

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome facts. With thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  canada drug pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  online canadian discount pharmacy
  canadian pharmacies

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I value this!
  https://www.visitwaushara.com/
  mexican online pharmacies
  top rated canadian pharmacies online
  king pharmacy
  canada online pharmacies

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tons of terrific info.
  https://www.waltcoexpress.com/
  northwest pharmacy canada
  north west pharmacy canada
  canadian pharmacies online prescriptions
  aarp approved canadian online pharmacies

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position pretty well!.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian discount pharmacy
  canada drugs
  canada pharmacy online no script
  northwest pharmacy

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific data. With thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  trusted overseas pharmacies
  canada pharmaceutical online ordering
  canadian pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Truly lots of beneficial advice.
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacy online orders
  online pharmacies canada
  canada meds
  canada drug

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Useful stuff.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy online no script
  trust pharmacy canada
  prescription pricing
  canada drug

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic material, Appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  canada meds
  canadian pharmacies without an rx
  canada pharmacy online no script
  northwestpharmacy

 30. Your comment is awaiting moderation.

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I like it.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy no prescription needed
  online pharmacies of canada
  prescription without a doctor’s prescription
  canadian pharmaceuticals online

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Good forum posts. Many thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  candrugstore com
  canadian online pharmacy
  get prescription online
  north west pharmacy canada

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. I enjoy it.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian cialis
  canadian pharmacies-24h
  pharmacy online store
  canadian pharmaceuticals online

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that superbly.
  https://www.visitwaushara.com/
  the canadian pharmacy
  canadian pharmacies online
  no 1 canadian pharcharmy online
  canada online pharmacies

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial postings. Thanks a lot!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy canada
  canadian online pharmacies
  canada online pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa

 36. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian rx
  canadian viagra
  top rated canadian pharmacies online
  canadian viagra

 37. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that really well.
  https://www.lunarciel.com/
  pain meds online without doctor prescription
  online pharmacies of canada
  price prescription drugs
  canadian online pharmacy

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I appreciate it!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy
  canadian pharmacies-24h
  most reliable canadian pharmacies
  canadian pharmacy online

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Good posts, Cheers!
  https://www.lunarciel.com/
  canadapharmacyonline.com
  canada drugs
  meds online
  canadian pharmacies-24h

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed that really well.
  https://www.visitwaushara.com/
  buying prescription drugs canada
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian drug
  northwestpharmacy

 41. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it well!
  https://www.visitwaushara.com/
  online drugs
  canadian pharmacies-24h
  highest rated canadian pharmacies
  trust pharmacy canada

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Loads of data.

  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacy
  canadian drugs
  candrugstore com
  canadian drugs

 43. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed that fantastically.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian drugstore online
  canadian pharcharmy
  get prescription online
  northwestpharmacy

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You stated this exceptionally well.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy meds
  canadianpharmacy
  discount prescription drugs online
  canada drugs

 45. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this really well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  northwestpharmacy
  canadianpharmacy
  best online pharmacy stores
  trust pharmacy canada

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Tips clearly used!.
  https://www.interlandchemie.com/
  best online pharmacies no prescription
  canadian pharmacy online
  canadian pharmacies that are legit
  canadian drugs

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific tips. With thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  pain meds online without doctor prescription
  canadian pharmacies
  canada meds
  global pharmacy canada

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that terrifically.
  https://www.lunarciel.com/
  canada drug
  canada drug
  the canadian pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Wonderful information.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  cialis online
  canadian pharmacy online
  cheap canadian drugs
  global pharmacy canada

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. An abundance of data.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  online pharmacy
  canadian drugs
  buy online prescription drugs
  canada online pharmacies

 51. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian pharmacy king
  north west pharmacy canada
  pharmacy prices
  canadian cialis

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific information. Cheers.
  https://nicktambone.com/
  pharmacy canada
  global pharmacy canada
  prescription drugs prices
  canadian pharmacies-24h

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Great facts, Many thanks!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian drug stores online
  canada drugs online
  visit poster’s website
  canada online pharmacies

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of valuable facts.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  pharmacy prices compare
  canadian cialis
  canada drug prices
  canadian pharmacy online

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Regards.
  http://talahicc.com/
  canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies
  prescription drugs without doctor approval
  top rated canadian pharmacies online

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, With thanks!
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy prices
  canadian pharmacies
  online rx pharmacy
  canadianpharmacy

 57. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your position very well.!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  cheap prescription drugs
  canada online pharmacies
  mexican pharmacies online
  canadian drugs

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken truly! .
  https://nicktambone.com/
  pharmacy online mexico
  north west pharmacy canada
  discount pharmacy online
  canada drugs

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Lots of advice.

  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian pharmacies without an rx
  best canadian prescription prices
  canada pharmaceutical online ordering

 60. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it wonderfully.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian drug store
  north west pharmacy canada
  online pharmacies canada
  canada online pharmacies

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacy 365
  canada pharmacy online
  canadian pharmacy uk delivery
  canada pharmacy

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Lots of material!

  https://nicktambone.com/
  mexican pharmacy online
  canadian pharmaceuticals online
  online pharmacy no prescription needed
  canadian online pharmacies

 63. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this effectively.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  rx online
  canadianpharmacy
  canadian prescription drugstore
  aarp approved canadian online pharmacies

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. A lot of advice!

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  northwest pharmacy canada
  global pharmacy canada
  price prescription drugs
  northwest pharmacy

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously all kinds of awesome knowledge!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  canadian pharcharmy
  canada pharmacy no prescription
  canadian pharmacies-24h

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Point well considered!!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacies without prescriptions
  online pharmacies of canada
  canadian cialis
  canada drugs

 67. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point extremely clearly!!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacy no prescription needed
  canada online pharmacies
  canadian pharmacy without prescription
  canadian online pharmacy

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful data. Thanks a lot.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacy without prescription
  canada drugs online
  overseas pharmacy forum
  mexican pharmacies shipping to usa

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful postings. Thanks!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription pricing
  canadian viagra
  northwest pharmacy canada
  northwest pharmacy

 70. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point extremely nicely..
  https://nicktambone.com/
  canadian viagra
  northwest pharmacy
  best online pharmacies no prescription
  canada pharmacy

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Truly many of helpful advice.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  cialis online
  canada pharmaceutical online ordering
  prescription cost comparison
  canada drug

 72. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point pretty well.!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian rx
  top rated canadian pharmacies online
  best online pharmacies no prescription
  canada online pharmacies

 73. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! I value it!
  http://talahicc.com/
  online pharmacy
  canadian online pharmacy
  prescription online
  canadian pharmacies that ship to us

 74. Your comment is awaiting moderation.

  Very good material, With thanks!
  http://canadianpharmacymim.com/
  my canadian pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  overseas pharmacy forum
  online pharmacies canada

 75. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported it well!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canada pharmacies online prescriptions
  canadian pharmacies
  prescription cost
  canadian pharmacy

 76. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadapharmacy
  canadian pharmacies without an rx
  online pharmacy without prescription
  canadian pharmacies online

 77. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point!
  https://nicktambone.com/
  ed meds online
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada pharmacies without script
  trust pharmacy canada

 78. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it very well!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  prescription drugs online without doctor
  canadian pharcharmy
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian online pharmacy

 79. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, A lot of posts.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canada pharmacy no prescription
  canadianpharmacy
  pharmacy tech
  canadian online pharmacy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir