Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa (ö. 22 Ocak 1517, Rıdaniye), I. Selim saltanatında 18 Haziran 1515-23 Eylül 1515 ile 26 Nisan 1516-22 Ocak 1517 tarihleri arasında iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Aslen Bosnalıdır [1] ve doğu Bosna’da Boroviniç adlı bir soylu aile mensubudur.[2]

Devşirme olarak İstanbul’a getirilip Enderun‘da yetiştirildi. Hadım olduğu için Akağalar Ocağı’na alındı. 1514’de Bosna Sancakbeyliği görevi ile saraydan çıkma yaptı.[1]23 Nisan 1514’de Anadolu beylerbeyliği görevi verilerek Yavuz Sultan Selim‘in İran Seferi hazırlıklarına katkı yaptı. Anadolu beylerbeyi olarak eyalet askerleri komutanı olarak İran Seferi’ne katıldı. 23 Ağustos 1514 Çaldıran Savaşı‘nda Anadolu Beylerbeyi olarak ordunun sağ kanadına komuta etti. Bu muharebede bu sağ kanata yüklenen Şah İsmâil’in komutanlarından Ustaclu Mehmed Han’ın saldırısını geri püskürttü ve karşı taaruza geçip Şah İsmail ordusunu arkadan çevirip galibiyetin sağlanmasında çok büyük katkısı oldu. Çaldıran Savaşı’nda şehit olan Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa yerine Eylül’de Rumeli beylerbeyi görevine getirildi.[1]

Yavuz Sultan Selim İran seferinden sonra İstanbul’a geri dönmeyip ordu ile Amasya’da kışlamaya karar vermişti. Fakat kapıkulu askeri bundan hoşnutsuzdu. Askerler arasında ertesi yılda İstanbul’a dönülmeyip İran seferin devam edeceği söylentileri yayılınca yeniçeriler isyankar oldular. Bu isyan ortaya çıkıca otorite gösteremediklerinden dolayı Sadrazam Hersekli Ahmet Paşa ile ikinci vezir Dukakinoğlu Ahmet Paşa görevlerinden alındılar. Ama 18 Aralık 1514’de Dukakinoğlu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı. Ama Amasya’da kışlayan yeniçeriler arasında tekrar bir isyan çıktı. Yeniçeriler vezirlerden Pîrî Mehmed Paşa‘nın ve padişah lalası Halim Çelebi’nin kaldığı evleri yağmaladılar. Divana çıkıp bağırıp çağırdılar. Yavuz Sultan Selim bu isyanın neden çıktığını gizlice araştırttı ve isyancıların sadrazam tarafından kışkırtıldığı öğrenildi ve bunun üzerine Dukakinoğlu Ahmed Paşa, Mart 1515’da I. Selim’in eliyle önce hançerlendi, sonra da yığıldığı yerde akhadımağaları tarafından kafası kesildi.[3] Padişah bir müddet yeni bir sadrazam tayin etmedi.

Bu idamın diğer bir sebebi İran Seferi sırasında Memlukluları tutup Osmanlılar aleyhinde olan Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bozkurt Bey ile sadrazam Dukakinoğlu Ahmet Paşaile gizlice mektuplaşmakta olduğunun öğrenilmesi idi. Padişah Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’i elemine etmeye karar verdi. 1515 ilkbaharında Dulkadiroğulları üzerine bir sefer düzenlendi ve Rumeli Beylerbeyi olan Hadim Sinan Paşa bu sefere padişah tarafından serasker tayin edildi. 12 Haziran 1515’de Hadım Sinan Paşa komutası altında bulunan Osmanlı gücü ile Dülkadiroğulları beyi Alaüddevle Bey ordusu yapılan “Turnadağı (Göksun) Muharebesi”‘nde Osmanlı ordusu üstün bir galibiyet kazandı. Hadım Sinan Paşa yenik Dulkadiroğulları beyi Alaüddevle Bey’in başını Amasya’ya Yavuz Sultan Selim’e gönderdi. Bu savaş sonunda Maraş ve Elbistan Osmanlı topraklarına katıldı.[1]

Bu galibiyeti dolayısıyla padişah Hadım Sinan Paşa’yı 18 Haziran 1515’de sadrazam olarak görevlendirdi. Bundan sonra İstanbul’a gelen Yavus Sultan.Selim burada diğer bir savaşa “Suriye-Mısır Seferi”‘ne hazırlanmaya başladı ve organizasyon için tecrübeli bir sadrazam gerektiği açıktı. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim 3 Eylül 1515’de Hadim Sinan Paşa’yı sadrazamlıktan uzaklaştırdı ve yerine tecrübeli Hersekli Ahmet Paşa‘yı 5. kez sadrazam tayin etti. Azledilmesinin kendisinin bir hatası sebebiyle olmadığını ve ona olan teveccühünün devam ettiğini göstermek için de Yavuz Sultan Selim ona bir miktar nakit para, kaftan ve kılıç gibi hediyeler gönderdi.[1]

1516 ilkbaharında İranlı Safevilerinin Doğu Anadolu ve Diyarbakır taraflarında bazı saldırgan hareketlerde bulunduğu Bıyıklı Mehmet Paşa’nın gönderdiği haberlerden öğrenildi. Buna pek öfkelenen padişah 26 Nisan 1516’da şahsen sadrazam Hersekli Ahmet Paşa’nın yakasına yapışıp onu yumrukladı; sadrazamlıktan azledip Yedikule zindanında tutuklattıp Hadim Sinan Paşa’yı ikinci kez sadrazam tayin etti.[4]

Padişah sadrazama ordunun ve donanmanın hızla yeni bir sefere hazırlanması için kati emirler verdi. Mısır Seferi hazırlıkları önce gizli tutulmaya çalışıldı. Ama tersanede yeni gözler kurulup yeni gemiler yapılması, seferin Akdeniz üzerine olacağını açıkça göstermekteydi. Devlet Mısır Memluklüleri üzerine sefer yapılabilirliği hakkında şeyhülislam ve ulemadan gizli fetva aldı. Memluk Sultanı Kansu Gavri bu seferi önlemek için Yavuz Sultan Selim’e çok samimi ve yumuşak mektuplar gönderdi ama padişah kararındna dönmedi. 28 Nisan 1516’da Hadım Sinan Paşa Üsküdar’dan harekete geçti. Hedefi Kayseri‘de toplanmakta olan ordunun başına geçmekti. Kayseri’ye vardıktan sonra toplanan ordu seraskeri olarak Diyarbayır tarafına yürüdü. Yavuz Sultan Selim ise 5 Haziran 1516’da Üsküdar’a geçip hedefi Şam olarak sefer hareketine başladı ve Elbistan ovasında Padişah Hadim Sinan Paşa’nın komutasındaki ana orduya yetişti.[4]

Osmanlı ve Memluklu orduları Suriye’de Halep‘in 44 km kuzeyinde bulunan Dabık kasabası kenarında bulunan “Merc-i Dabık (Dabık Merası)” mevkiinde 24 Ağustos 1516 karşılaştılar. Mercidabık Muharebesi Osmanlı ordusunun elinde bulunan ve çok iyi kullanılan ateşli silahlar, özellikle sahra topları, üstünlüğü dolayışyla ikindi vakti Memluklu ordusunun yenilgisi ile sonuçlandı. Memluklu sultanı Kansu Gavri bu muharebede hayatını kaybetti. Sadrazam Hadım Sinan Paşa bu muharebede büyük yararlılık gösterdi. Böylece Anadolu’da Malatya, Divriği ve Suriye’de Halep, Hama ve Humus Osmanlılar eline geçti. Eylül sonlarına doğru Şam ve Gazze fethedildi. Gazze’den Mısır üzerine ilerlemeye başlayan Osmanlı ordusu daha Sina Çölü’ne girmeden Han Yunus mevkinde çoğunluğu Memluklu süvari askerlerinden oluşan Canberdi Gazali komutasında bir Memluklu ordusu ile çarpışmaya girişti. 28 Ekim 1516’de, Hadım Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Canberdi Gazali komutasındaki Memluklu güçleri arasında yapılanHan Yunus Muharebesi‘nde Osmanlı güçleri Memlukluların süvari hcucmunu durdurmaya başardı. Bu muharebede Memluklu komutanı Canberdi Gazali yaralandı ve Memluklu gücü yenik düşüp Gazze’yi bırakıp Mısır’a geri çekildi. Osmanlı ordusu Sina Çölü‘nü geçmeye başlamadan, Kudüs’ü ziyaret için ana ordudan ayrılmış olan Yavuz Sultan Selim deKudüs‘ü teslim alıp ziyaret ettikten sonra Osmanlı ordusuna katıldı.[4]

Memluklülerin yeni sultanı olan Tomanbay Sina Çölü’nün güneyinde Ridaniye’de Venediklilerden top ve silah alarak kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Osmanlı ordusu 3 Ocak 1517 ile 16 Ocak 1517’de Sina Çölü‘nü 13 gün içinde geçerek, Ridaniye’de Memlûk Ordusu ile karşılaştı. Osmanlı güçlerinin bir kısmı sadrazam Hadım Sinan Paşa komutanlığı altında Tomanbay’ın planladığı gibi Memluklu savunma hattının önünde savaşa girişti. Fakat Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı Yavuz Sultan Selim komutanlığı altında El-Mukaddam Dağı’nın etrafını dolaşarak güneyden saldırmaya başladı ve böylece Tomanbey’in yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 22 Ocak’da iki ordu arasındaRidaniye Muharebesi başladı. Memluklu ateşli silahlarının etkisizliğine karşılık Osmanlı ordusu ateşli silahlarla donatılmış birliklerini ve sahra toplarını çok etkili olarak kullanarak savaş alanında üstünlük sağladı. Tomanbay bu muharebeyi kaybetmiş olduğunu anlayınca en cesur askerlerinden bir baskın birliği kurup Osmanlı merkez güçlerinin karagahına bir baskın düzenledi. Bu birlikle Osmanlı ordusunun merkezdeki savaş hatlarını yararak Sultan Selim’in otağı sandığı Sadrazam’ın çadırına girdi ve göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu sadrazam Hadim Sinan Paşa öldürüldü.[1]

Muharebenin kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, cesur, gözüpek, cihângîr ve aynı zamanda başarılı olan bu değerli sadrazamının şehit oluşundan çok müteessir oldu.[2]Hadım Sinan Paşa Ridaniye zaferinin ertesi günü “Şeyh Timurtaş Zaviyesi”‘ne gömüldü. Onun için bu mevkide Sultan Selim emri ile bir türbe yapıldı.[1]


Kaynakça

 • Alper, Ömer Mahir, “Sinan Paşa (Hadım)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.544 ISBN:975-08-0072-9
 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Turan, Şeraffedin, “Hadım Sinan Paşa”, (1988) Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 15 s.7-8
 • “e-tarih” websitesinde “Hadim Sinan Pasa” maddesi
 1. ^ a b c d e f g Alper, Ömer Mahir, “Sinan Paşa (Hadım)”, (1999) “Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.544 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b “e-tarih” websitesinde “Hadim Sinan Paşa” maddesi
 3. ^ Altan, Çetin (2010) Tarihin Saklanan Yüzü ISBN 975-10-1210-4 İstanbul:İnkılap Yayınevi ISBN:9751012104 s.34
 4. ^ a b c Sakaoğlu, Necdet (1999) Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN: 975-329=8-299-5 s.122

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Had%C4%B1m_Sinan_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacies
  trust pharmacy canada
  canadian drugstore reviews
  northwestpharmacy

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific data. Kudos!
  https://www.waltcoexpress.com/
  drugs without prescription
  top rated canadian pharmacies online
  pharmacies near me
  london drugs canada

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Very good stuff. Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  no prior prescription required pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacy meds
  northwestpharmacy

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing content. Kudos.
  https://www.dunamisproductions.com/
  buying prescription drugs canada
  canada online pharmacies
  candrugstore com
  canadian pharmacies

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful postings. Regards!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy tech
  canadian pharmaceuticals online
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canada online pharmacies

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot.
  https://www.lunarciel.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies online
  cheap prescription drugs
  aarp approved canadian online pharmacies

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of useful data!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy canada
  canadian online pharmacies
  onlinecanadianpharmacy.com
  northwest pharmacy

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable facts. With thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadapharmacyonline.com
  canada drugs
  canadian pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacy online

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it effectively!
  https://www.dunamisproductions.com/
  pharmacies in canada
  canadian pharmacy online
  pharmacies near me
  canada online pharmacies

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription price comparison
  canada pharmaceuticals online
  prescription price comparison
  canadian pharmacies online

 11. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested that terrifically!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada drug
  global pharmacy canada
  rx price comparison
  canadian pharmacy

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Numerous material.

  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy cost comparison
  online pharmacies of canada
  overseas pharmacies
  top rated canadian pharmacies online

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that terrifically!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadianpharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  canadapharmacyonline.com
  canada pharmacy

 14. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that fantastically.
  https://www.visitwaushara.com/
  canada online pharmacies
  canadian viagra
  international pharmacies that ship to the usa
  online pharmacies canada

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this superbly!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacies shipping to usa
  northwest pharmacy
  canadian pharma companies
  canadian viagra

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Useful content. Cheers!
  https://www.dunamisproductions.com/
  buy online prescription drugs
  global pharmacy canada
  canadian cialis
  northwest pharmacy

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Good material. With thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  best canadian pharmacies
  online pharmacies of canada
  canadian drug
  top rated canadian pharmacies online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  canada drug
  pharmacies in canada
  top rated canadian pharmacies online

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Superb postings. Many thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  drugs without prescription
  top rated canadian pharmacies online
  discount drugs online pharmacy
  canada pharmacy

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously loads of beneficial information!
  https://www.waltcoexpress.com/
  best non prescription online pharmacies
  canada drug
  prescription cost comparison
  canadian pharmacies that ship to us

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome write ups, Cheers!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacy
  northwest pharmacy
  best canadian online pharmacy
  canadian pharmacies

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Point very well used!.
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription cost
  canadian pharmaceuticals online
  no prescription pharmacies
  canada drugs online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that perfectly!
  https://www.interlandchemie.com/
  online pharmacy reviews
  canada pharmacy
  candrugstore com
  northwestpharmacy

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Quite a lot of information!

  https://www.interlandchemie.com/
  drug costs
  northwestpharmacy
  safeway pharmacy
  northwest pharmacy

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Good material, Many thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies
  drugs without prescription
  canadian drugs

 26. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this terrifically!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadapharmacy
  canada pharmacy
  trust pharmacy canada
  northwest pharmacy

 27. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. .
  https://www.lunarciel.com/
  discount pharmaceuticals
  online pharmacies canada
  canada pharmacy online orders
  canadian pharmacies that ship to us

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Lots of material.

  https://www.interlandchemie.com/
  online canadian pharmacy
  online pharmacies canada
  discount prescription drug
  canadian pharmacy

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Very good write ups, Kudos.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacy online no script
  canadian cialis
  prescription price comparison
  canada online pharmacies

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful material. With thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  best online pharmacies canada
  canadian pharmacies without an rx
  canada drug
  canadian pharmacies that ship to us

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Truly all kinds of very good knowledge!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian online pharmacy
  online drugs
  canada pharmacy

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that superbly!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs online without doctor
  canadian pharmacies
  canadian online pharmacy reviews
  canadian pharcharmy

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of amazing knowledge!
  https://www.visitwaushara.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  best online international pharmacies
  london drugs canada

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. A lot of advice!

  https://www.interlandchemie.com/
  discount drugs online pharmacy
  online pharmacies of canada
  buy cialis
  trust pharmacy canada

 35. Your comment is awaiting moderation.

 36. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacy usa
  global pharmacy canada
  cheap drugs online
  canadian cialis

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, A lot of posts!

  https://www.visitwaushara.com/
  prescription cost
  canadian pharcharmy
  canada drug prices
  canadian pharcharmy

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a good deal of fantastic facts.
  https://www.lunarciel.com/
  northwest pharmacy canada
  canadian pharmacies
  online drugs
  canadian pharmaceuticals online

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible all kinds of excellent knowledge.
  https://www.lunarciel.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canadian pharmacy
  mexican pharmacy online
  canadian pharmacy online

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  walmart pharmacy price check
  canadian online pharmacy
  online discount pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Effectively expressed without a doubt. .
  https://www.waltcoexpress.com/
  best online pharmacies no prescription
  canada pharmacy online
  canada pharmacies online
  top rated canadian pharmacies online

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Really loads of useful facts.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadapharmacy com
  canada pharmaceutical online ordering
  pharmacy prices compare
  canadian viagra

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, I enjoy it!
  https://www.waltcoexpress.com/
  best online pharmacy stores
  canadianpharmacy
  canadian family pharmacy
  canadian pharmacies online

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this terrifically.
  https://www.lunarciel.com/
  drugstore online
  top rated canadian pharmacies online
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies without an rx

 45. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your position very clearly.!
  https://www.lunarciel.com/
  canadapharmacy com
  canada drugs
  us pharmacy no prior prescription
  canadian pharmacy online

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial content. Many thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  buying prescription drugs canada
  canada pharmaceutical online ordering
  drug price
  trust pharmacy canada

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of awesome tips!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacies without script
  canadian pharcharmy
  walgreens pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Very good facts. Many thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online discount pharmacy
  canadian drugs
  online pharmacy without a prescription
  canadian pharmacies online

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned this perfectly.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharcharmy
  canada pharmacy
  canada drugs online pharmacy
  canadian pharmacy online

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Wonderful information!
  https://www.waltcoexpress.com/
  cheap prescription drugs
  canadian drugs
  online drugstore
  canadian pharmacies-24h

 51. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! !
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drug
  global pharmacy canada
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada drug

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position very effectively.!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs canada
  north west pharmacy canada
  pharmacy prices
  canada drug

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Wow tons of good facts.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian drug store
  north west pharmacy canada
  prescription drug price comparison
  online pharmacies of canada

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Very well spoken really! .
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian online pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian viagra
  canadian online pharmacy

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Very good forum posts, Thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription drugs online without
  canadian pharmaceuticals online
  best canadian mail order pharmacies
  canada pharmacy online

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely..
  https://www.lunarciel.com/
  online rx pharmacy
  canada drug
  canadian meds
  canadian drugs

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely material. Many thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  mail order pharmacy
  northwest pharmacy
  compare rx prices
  top rated canadian pharmacies online

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely material, Appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy prescription
  canada pharmaceuticals online
  buy drugs online
  canadian pharmacies online

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that wonderfully!
  https://www.waltcoexpress.com/
  cialis canadian pharmacy
  trust pharmacy canada
  prescription prices comparison
  canadian viagra

 60. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! .
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacy no prescription
  north west pharmacy canada
  prescription drug
  canadian pharmacies that ship to us

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Superb write ups, Many thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  buy prescription drugs canada
  london drugs canada
  prescription drugs online without doctor
  canada pharmacy

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian prescription drugs
  canadian pharmacy
  mail order pharmacies
  canadian drugs

 63. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadapharmacy com
  canadianpharmacy
  buy prescription drugs canada
  canada drugs

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa all kinds of fantastic facts.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian prescription
  canadian drugs
  web medical information
  canadian pharmacies online

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Point very well used!!
  https://nicktambone.com/
  canadian prescription
  london drugs canada
  best canadian prescription prices
  canadian drugs

 66. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. I like it!
  http://talahicc.com/
  buying drugs canada
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada pharmacies online
  canadian drugs

 67. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that well!
  https://nicktambone.com/
  discount prescription drug
  canadian drugs
  mexican pharmacies
  canadian cialis

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Wonderful information!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  pharmacy near me
  canadian cialis
  best canadian mail order pharmacies
  aarp approved canadian online pharmacies

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful knowledge. Cheers!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  approved canadian pharmacies online
  top rated canadian pharmacies online
  pharmacy near me
  canadian cialis

 70. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this very well!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian drugs without prescription
  northwest pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada pharmacy online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir