Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa (c.1467 – Eylül 1547, Malkara), I. Süleyman saltanatı döneminde Nisan 1541-28 Kasım 1544 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı ve Serdarıdır. İki kez Mısır Valiliği yapmış ve Hindistan’a sefere çıkan ilk Osmanlı Donanması‘na komuta etmiştir.


Hayatı

Hadım Süleyman Paşa devşirme olarak saraya geldi. Enderun‘dan çıkınca hadım akağalar arasına girdi. Önce hazinedarbaşılığa yükseldi. Daha sonra Macaristan sınırını korumakla görevlendirildi. [1]

Birinci Mısır Beylerbeyliği

1524’te Şam beylerbeyiliğine atandı.[2] Mısır’a gidip Hain Ahmed Paşa isyanının bastırıp onu ortadan kaldıran Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa‘nın davet üzerine 14 Haziran 1525’te de Mısır Beylerbeyiliğine atandı. Mısır’da bulunduğu 10 yıllık süre zarfında Osmanlı merkezi yönetiminin güçlenmesini ve eyalet gelirinin artmasını sağladı. Osmanlı egemenliğini Yemen ve güney Mısır’da genişletip pekiştirmek istemekteydi.

Aynı zamanda Hint ticaretine Portekiz Krallığı tehdidi ortaya çıkmıştı. Portekizlilerin Ümit Burnu‘nu geçip o zamanlarda Müslümanların tekelinde bulunan Baharat Yolu ticaretine alternatif bir yol açmaları ve Portekiz Krallığı’nın yeni limanlarda söz sahibi olmak istemeleri İmparatorluğun Doğusunda gerginliği arttırmıştı. Aden Körfezi ve çevresinde seyrüseferin güvenli olması ayrıca Aden ve Yemen’in tam bir Osmanlı hakimiyeti altına girmesi için Hadım Süleyman Paşa, I. Süleyman‘dan bir donanma kurmak için izin istedi. Gelen olumlu cevaba müteakiben 80 parçalık gemi yapılmak üzere gerekli malzemeler Süveyş tersanesi istikametine doğru peyderpey 1530-31 yılları içerisinde ulaştırıldı. Lakin bu donanmanın yapımı için ayrılan Mısır Eyaleti vergisi İran’a savaş açılması sebebiyle bu cepheye kaydırıldığı için Süveyş tersanesindeki donanma projesi bir süreliğine ertelendi.

Padişah İran’a savaş açılıp Irakeyn Seferi’ne başlayınca, yeni cepheye destek olmak için padişahın talimatıyla 26 Şubat 1535’te Mısır Beylerbeyliği görevini Divane Hüsrev Paşa‘ya bıraktı.[1]

İran Seferi ve ikinci Mısır beylerbeyiliği

Irakeyn Seferi dönüşünde 1535’de Anadolu Beylerbeyiliğine atandı.

Bu sırada Portekiz Krallığının Hindistan’da baskıları sürüyordu. Gucerat Sultanı Bahadır Şah, hem hediyelerle Osmanlı Devleti Padişahına ulak göndermişti hem de hazinesini işgal altındaki ülkesinden daha güvenli Haremeyn bölgesine emaneten 3 adet kalyon ile yola çıkartmıştı. 1536 yılında Edirne’ye ulaşan Gucerat Sultanı Bahadır Şah’ın elçisi Edirne’de Padişah huzuruna kabul edildi. Bahadır Şah hem ülkesini işgal eden Türk-Moğol imparatoru Hümâyun Şah‘a hem de Portekiz Krallığı’na karşı yardım istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan’daki Müslüman devletlerin iç işlerine karışmayı reddetti. Lakin Portekiz Krallığı’nı orada bir tehdit olarak gördüğünü belirterek bir donanma hazırlığına başlayacaktı. Elçiyle bu görüşme yapıldığında Portekizliler Diu limanını ele geçirmişlerdi.

Hadim Süleyman Paşa bu olaylar doğrultusunda Ocak 1537’de tekrar Mısır Beylerbeyiliğine getirildi ve İran seferi dolayısıyla yarım kalan Süveyş Donanmasını bitirmesi için görevlendirildi. Diğer taraftan Portekizlilere Süveyş’te bir Osmanlı filosu kurulma haberinin almışlardı. Diu kalesini tahkim ettiler. Şubat 1537’de Bahadır Şah’ı Portekizliler hile ile öldürüp kardeşi Mahmut’u Gücerat Sultanı yaptılar. Bahadır Şah, Portekizlilerce öldürüldü. Haberi Osmanlı Devleti’ne tam bir yil sonra Şubat 1538’de ulaştı.

Bunun üzerine Padişah Mısır’a donanma yapımının hızlandırılması talimatını verdi. Ayrıca Bahadır Şah’ın varisi olmadığı için Gucerat’ta veraset kavgaları baş göstermişti. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Bahadır Şah’ın elçi yolladığı sırada Mekke’ye 3 kalyonla gönderdiği Gücerat devlet hazinesini İstanbul’a getirmeye karar verdi. Önceİskenderun‘a getirilen hazine Salih Reis gözetiminde İstanbul’a getirilecekti. Bu nakliyat haberini alan Cenevizli amiral Andrea Doria, Salih Reis’in filosunu zaptetmeye çalıştıysa da Barbaros Hayreddin Paşa’nın müdahale etmesi üzerine emeline ulaşamadı.

Donanma hazırlığı hem yeni gemilerin yapımıyla hem de eski gemilerin toplarla takviye edilmesiyle sürüyordu. Bu sırada Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti’nin arası bozulduğu için İskenderun‘da ve İstanbul’da Venedik ticaret gemilerine el konulmuş ve mürettebatı da esir edilmişti. Hadım Süleyman Paşa bazı mürettebatı donanmayı güçlendirmek için sefere beraberinde götürdü.

Aden seferi

Hadım Süleyman Paşa kendi arzusu üzerine Süveyş Donanması Serdarlığına atandı. 13 Haziran 1538’de 76 parça gemi ve 1500’u yeniçeri 6500 asker ile Süveyş’ten ayrıldı. Tur’da bulunan 30 gemi de donanmaya katıldıktan sonra Temmuz ayının ortasında tüm donanma Cidde‘de toplandı. Kameran limanının geldiğinde daha önce Osmanlı egemenliğini kabul etmiş olan Aden Emiri Amir bin Davud’u tekrar itaata davet etti. 3 Ağutos 1538’de ise donanma Aden Limanı’na demirledi. Portekiz Krallığı’na daha yakın olan Aden Emiri Amir Bin Davud önce Süleyman Paşa tarafından gemisine çağrıldı. Zamanın kroniklerine bakılacak olursa da önceden hasta askerlerin tedavisi bahanesiyle hasta olmayan askerler de şehre sokulmuş ve onlara refakatçı olarak da askerler Aden’e girmişlerdi. Aden Emiri Süleyman Paşa’nın gemisine 4 önemli adamıyla geldiğinde tutuklandı ve asılarak idam edildi. Bu sırada top atışı ile işaret verildi. Hem limandaki donanmada bulunan askerler hem de içeriye hasta olarak ve refakatçı olarak girmeyi başaran 500 silahlı asker Aden’i işgal ettiler. Şehir yağmalandı. Ganimet Süleyman Paşa’nın emriyle toplanıp haznedarına teslim etti. 16 gün Aden’de kalıp sukûneti sağladıktan sonra Behram Bey’i ve 500 askeri burada bırakarak Hindistan’a doğru yola koyuldu. Gucerat kıyılarına yöneldi.[1]

Hindistan Seferi ve başarısızlık

19 Ağustos 1538’de Aden’den demir alan Hadım Süleyman Paşa Serdarlığındaki Osmanlı donanması Cücerat kıyılarına erisip 2 Eylül’de Diu’nun 100 mil açıklarında demirledi. Ayın 4’unde ise Diu limanına yakın bir yerde demirledi. Ayın 7’sinde patlak veren fırtınada donanma hasar gördü. Gemilerin tamiri için Diu’ya 20 mil mesafedeki Madresabat(Caffarâbâd) limanına demirledi. Burada yaklaşık 3 hafta kaldı. Bu süre zarfında hem Diu limanına gelen Portekiz yardım gemilerini engelleyememiş olacaktı hem de Portekizlilere hazırlık için 3 hafta daha vermiş olacaktı. Ayrıca Madresebad’a demirlerken 4 gemi haliçte karaya oturdu. Yüklerin bir kısmı döküldü. Bunların içinde at eyeri de vardı. Bu durum yerel yöneticilerce Türk’lerin kendi ülkelerini de istila edeceklerine yoruldu. Bu olaydan sonra yerel yönetimlerin erzak ve at destekleri sekteye uğradı. Hindistan’daki yerel yöneticilere varmadan önce destekleri için mektuplar yollayan Süleyman Paşa, hem bu son olaya yüzünden hem de daha önce izlediği politikalar sebebiyle çok fazla destek göremedi. Bu durumun, kroniklerde ve günümüz tarihçilerinin görüşlerinde birleştiği üzere Hadim Süleyman Paşa’nın Başta Aden Emiri’ni idam etmesi gibi ven vermeyen politikalarından kaynaklandığı söylenebilir. Eylül ayında Diu Kuşatması‘nı başlattı ama Portekiz muhafızı Antonio de Silva’nın direnişi ile çok iyi takhim edilmiş bu kaleyi eline geçiremedi.

Hindistan’da Diu limanını bir üs olarak kullanması gerektiğinin bilincinde olduğu düşünüldüğünde Hadim Süleyman Paşa’nın daha fazla müttefik edinmesi için daha ılımlı bir politika gütmesi gerektiği genel kabul görmektedir. Bölgedeki Türk devletleri Hadim Süleyman Paşa’nın askerlerle topraklarından geçmelerini bir tehdit olarak görmüş mümkün mertebe desteklerini belli etmeden de olsa geciktirerek ya da tam bir karşı duruşla esirgemişlerdir.[3]

Hindistan’dan geri dönüş

Hindistan’dan başarısız dönüş Hadim Süleyman Paşa’nın saldırgan yönetim tarzını daha da sertleştirdiği kabul edilebilir. Önce Zebid kalesine hücum etmiştir. Yenilgiyi kabul ederek boynunda urgan ile teslim olan Zebid Beyi Nâhüda Ahmed’i idam ettirmiştir. Zebid’den geri dönüş yolunda 140 Portekizli esirin idam edilmesi sertliğinin bir başka göstergesidir.

Zebid kalesini eline geçirdikten sonra bir idari reform yaparak 1539’da Yemen, Aden ve Zebid‘i de içine alan Yemen Eyaleti‘ ni oluşturdu. Bu eyalet valiliğine Bıyıklı Mehmet Paşa’nın oğlu Mustafa Paşa’yı vali tayin etti. Cidde’ye 31 Mart 1539’da geldi. Donanmayı Süveyş’e geri gönderip kendisi Cidde’den kara yolu ile Mekke ve Medine’ye hacca gitti. Sonra Mayısta Mısır’a geri döndü. İstanbul’dan gelen emirle Divan-ı Humayun’a rapor vermek üzere Kasım ayında İstanbul’a döndü.

İstanbul yılları ve ölümü

1539 sonlarına doğru İstanbul’a dönüp Kubbealtı Vezirliğine getirildi. Önce ikinci vezirliğe yükseldi sonra da Nisan 1541’de Lütfi Paşa yerine Sadrazam oldu. Kanuni Süleyman’ın 1541 Macaristan seferi sırasında ülkenin doğu sınırını korumak hedefiyle Tokat bölgesinde Artükabada’a gönderildi. Daha sonraki Istolni-Belgrad seferinde ise Kanuni’nin maiyetinde bulundu.[1]

28 Kasım 1544’te yerine Mısır Beylerbeyiliğine getirilen Divane Hüsrev Paşa ile Hadim Süleyman Paşa’nın Mısır Beylerbeyi olduğu sıradaki uygulamaları hususunda suçlamalarda bulununca aralarında tartışma çıktı. Hatta padişah önünde hançerler çekildi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman her iki Paşayı da görevden aldı.[1]

Hadim Süleyman Paşa Malkara’ya sürüldü. Hakkında öne sürülen suçlamalardan aklanmasının ardından kısa bir süre sonra Eylül 1547’de Malkara’da hayatını kaybetti. [4]


Değerlendirilme

Sicill-i Osmani’de şöyle değerlendirilmektedir.[2]

Sert, tedbirli ve cesurdu. İhtişama düşkün olup bin nefer kölesi vardı.


Eserleri

Kahire kalesini tamir ettirmiştir. Kusun’da bir zaviye, Bulak ve Yemen‘de camii, ribat, hamam gibi hayır eserleri yaptırmıştır. [1]


Kaynakça

 1. ^ a b c d e f Aslan, Adnan, “Süleyman Paşa (Hadım)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.567-668 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1II say.78-79 [1]
 3. ^ OTAM (2008) “”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, No.23 Say.195-239 Yayın T
 4. ^ Ana Britannica, Hadim Süleyman Paşa Maddesi

Dış bağlantılar

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1II say.78-79 [2]
 • Aslan, Adnan, “Süleyman Paşa (Hadım)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.567-668 ISBN:975-08-0072-9
 • Kerr, R. ve F.A.Eden, (1972) Particular relation of the expedition of Solayman Pasha from Suez to India against the portuguese at Diu, Edinburg. (İngilizce)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Had%C4%B1m_S%C3%BCleyman_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Quite a lot of facts!

  https://nicktambone.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  canadian pharmacy
  canada drug prices
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]mexican pharmacies shipping to usa[/url]

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Very good stuff.
  https://nicktambone.com/
  canadian pharmacies online canada pharmacy canadian pharmacy online canada [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url]
  canada pharmacy no prescription
  canadian pharmacies online prescriptions
  trusted overseas pharmacies
  canada pharmacy
  canadian online pharmacy reviews
  canadian drug

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Truly quite a lot of useful facts!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  buy cialis canada drugs prescription drug price comparison [url=http://talahicc.com/]canadian pharmaceuticals online[/url]
  pharmacies in canada
  meds online
  canadian prescription drugs
  best non prescription online pharmacies
  prescription drug
  price prescription drugs

 4. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, I appreciate this!
  https://nicktambone.com/
  best price prescription drugs canada drugs highest rated canadian pharmacies [url=http://canadianpharmacymim.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]
  canadian prescription
  canadian pharmacies that are legit
  canadian viagra
  canada drugs online pharmacy
  canadian pharmacy without prescription
  no prescription online pharmacy

 5. Your comment is awaiting moderation.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks a lot.
  https://nicktambone.com/
  canadian pharmacy no prescription canadian pharmaceuticals online reputable canadian mail order pharmacies [url=http://canadianpharmacysilo.com/]canadian online pharmacy[/url]
  board of pharmacy
  no prescription pharmacies
  pharmacies in canada
  us pharmacy no prior prescription
  online drugstore
  canadian online pharmacies prescription drugs

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of good information!
  https://nicktambone.com/
  discount pharmaceuticals canadian online pharmacy no prior prescription required pharmacy [url=http://www.canadianpharmacymsn.com/]canada pharmaceuticals online[/url]
  meds online
  canadian online pharmacies prescription drugs
  board of pharmacy
  top rated canadian pharmacies online
  pharmacies in canada
  get prescription online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable facts. Thanks a lot.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  buy drugs online online pharmacies canada approved canadian pharmacies online [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]northwestpharmacy[/url]
  canada pharmacy online
  mexican pharmacy online
  best online pharmacy
  northwest pharmacy canada
  canadapharmacy com
  canadian pharma companies

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable content. Thanks!
  https://nicktambone.com/
  canadian online pharmacies canadian pharmacies top rated online canadian pharmacies [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian pharmacies online[/url]
  northwestpharmacy
  prescription drugs canada
  trusted overseas pharmacies
  buy cialis
  best online international pharmacies
  pharmacy online store

 10. Your comment is awaiting moderation.

  You said that wonderfully!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  buy prescription drugs without doctor top rated canadian pharmacies online price prescription drugs [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada online pharmacies[/url]
  canadian drugstore online
  mexican pharmacies
  king pharmacy
  prescription drugs without prior prescription
  canada pharmacy no prescription
  no 1 canadian pharcharmy online

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful knowledge. Thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacy viagra canadian pharmacies online top rated online canadian pharmacies [url=http://www.canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacies without an rx[/url]
  canadian online pharmacy reviews
  canadian pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacy online canada
  discount prescription drug
  best canadian online pharmacy
  buy online prescription drugs

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Ample forum posts.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian prescriptions canadian pharcharmy pharmacy canada [url=http://canadianpharmacysilo.com/]canada pharmacy online[/url]
  buy prescription drugs without doctor
  canada drugs pharmacy
  ed meds online
  canada online pharmacies
  onlinecanadianpharmacy.com
  global pharmacy canada

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Fantastic stuff.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  no 1 canadian pharcharmy online north west pharmacy canada prescription drugs without prior prescription [url=http://talahicc.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url]
  online pharmacy without a prescription
  online pharmacy usa
  canadian pharmacy viagra
  online pharmacy no prescription needed
  prescription drugs without prior prescription
  online canadian pharcharmy

 14. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested it adequately!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  best canadian online pharmacy london drugs canada canadian prescription [url=http://canadianpharmacysilo.com/]canadian viagra[/url]
  canadian rx
  rx pharmacy
  drugs without prescription
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian drug store
  canadian discount pharmacy

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that adequately!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  meds online canada pharmacy online drug price [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]mexican pharmacies shipping to usa[/url]
  canadian pharmacies that are legit
  online discount pharmacy
  online pharmacies
  overseas pharmacies
  drugs without prescription
  canadian online pharmacy reviews

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! An abundance of stuff.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian online pharmacies canadian viagra canadian pharmacy no prescription [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmaceuticals online[/url]
  best online canadian pharcharmy
  canadian online pharmacy reviews
  costco pharmacy pricing
  canadian pharcharmy online
  canada drugs
  canada pharmacy online no script

 17. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online pharmacy usa trust pharmacy canada web medical information [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian pharmacy[/url]
  online canadian pharcharmy
  prescription drug cost
  discount pharmaceuticals
  get prescription online
  compare prescription prices
  best canadian online pharmacy

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable posts. Thank you!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacies walmart pharmacy price check [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian drugs[/url]
  pharmacies near me
  safe canadian online pharmacies
  us pharmacy no prior prescription
  drugs for sale
  canadian pharmacy
  best canadian online pharmacy

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic info. Regards.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  best online international pharmacies canadian drugs trust pharmacy canada [url=http://canadianpharmacysilo.com/]london drugs canada[/url]
  walmart pharmacy price check
  canadian pharmacy reviews
  pharmacies near me
  prescription drug assistance
  best online pharmacies canada
  drug price

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic forum posts. Thanks.
  https://nicktambone.com/
  canadian pharmacies canada drugs online online canadian pharcharmy [url=http://talahicc.com/]canadian pharmaceuticals online[/url]
  canadian cialis
  drugs online
  canada pharmacy online orders
  canadian cialis
  mexican pharmacies online
  mexican online pharmacies

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of useful tips!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canada pharmacies online prescriptions canada drugs online canadian prescription drugs [url=http://talahicc.com/]canadian pharmaceuticals online[/url]
  canadian rx
  buy prescription drugs canada
  canada drugs pharmacy
  pain meds online without doctor prescription
  pharmacy near me
  prescription drugs without doctor approval

 22. Your comment is awaiting moderation.

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable info. With thanks!
  http://talahicc.com/
  online canadian discount pharmacy canadian online pharmacy online drugs [url=http://www.canadianpharmacymsn.com/]canada pharmacy[/url]
  price prescription drugs
  prescription prices comparison
  get prescription online
  best canadian prescription prices
  canada online pharmacy
  buy drugs online

 24. Your comment is awaiting moderation.

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable postings. Thanks a lot.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best online canadian pharcharmy canadian online pharmacy compare prescription prices [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies without an rx[/url]
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada drugs pharmacy
  canadian pharmacy no prescription needed
  cheap drugs online
  compare rx prices
  most reliable canadian pharmacies

 26. Your comment is awaiting moderation.

 27. Your comment is awaiting moderation.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir