Pargalı İbrahim Paşa

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa(1493, Parga – 15 Mart 1536, İstanbul) I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 – 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı devlet adamı. Eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan‘dır. [1]


Kökeni

Bugün Yunanistan‘da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda doğumunda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir. Babası bir balıkçıydı. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa‘da dul bir kadına satıldı. Bu kadın İbrahim’in eğitimine önem vererek onu hem keman benzeri bir müzik aletini iyi çalabilecek şekilde hem de birçok alanda en iyi şekilde yetiştirdi.[2] Şehzade Süleyman Manisa’da sancakbeyi olarak görev yaptığı sırada karşılaştığı ve arkadaşlık kurduğu İbrahim’i maiyetine aldı. İbrahim Paşa’nın anne ve babasını sadrazamlığı sırasında İstanbul’a getirttiği kayıtlara geçmiştir.


Yükselişi

Sultan Süleyman’ın maiyetinden idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışmanı oldu. I. Süleymanpadişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devleti’nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik (1528/29-1536) dahil olmak üzere en üst düzeylerdeki görevlerde bulundu.

I. Süleyman’ın padişah olması ile birlikte ilk önce Hasodabaşılık görevine atanarak bu noktadan sonra kendi yetenekleri ve padişah ile aralarındaki sıradışı güven ilişkisi sayesinde hızla yükseldi.

1521’de Belgrad’ın Fethinde görev aldı. 1522’de Rodos seferine katıldı. Bu durumdan dolayı İbrahim 1523’te, (Çeşitli kaynaklarda 1522 ve 1524 olarak da tarihlenmektedir.[3]) sadrazamlığa getirildi. Mısır‘da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine MısırBeylerbeyi unvanı verildi. Bu esnada Mısır’da pek çok ıslahat gerçekleştirdi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı‘nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra Anadolu‘daki Alevi-Türkmen isyanlarını bastırmakla görevlendirildi. Anadolu’da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması‘nın müzakerelerini bizzat yürüttü. Safevi Devleti‘ne karşı düzenlenen Irakeyn Seferi‘ne öncü birlik olarak katıldı. Tebriz‘i aldıktan sonra padişahın kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat‘ın fethinde görev aldı.


İktidarı

İbrahim Paşa’nın dönemindeki gücünü ortaya koyacak en önemli veri; Kanuni Sultan Süleyman tarafından Seraskerlik makamına getirildiğinde İmparatorluğun o güne dek dört tuğla simgelenen gücünün yedi tuğa çıkarılması ve İbrahim Paşa’nın da altı tuğ taşımaya yetkili kılınmış olmasıdır. Padişahtan tek eksiği hilafet tuğudur. Tarihi gerçekliği tartışmaya açık olsa da Kanuni Sultan Süleyman’ın kardeşi Hatice Sultan‘la evlenmesi de iktidarında ilerleme kaydetmesinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönemde bilinen dünyayı şekillendiren üstün dış politikasının kontrolü tamamen İbrahim Paşa’nın elindedir.

Ayrıca İbrahim Paşa, İstanbul Antlaşması‘yla birlikte Osmanlı sadrazamı olarak Avusturya imparatoruna denk konuma getirilmiştir. Venedik diplomatlarının İbrahim Paşa’ya Muhteşem Süleyman’a atıfla “Muhteşem İbrahim” dedikleri kayda geçmiştir. Fransa ile yürütülen işbirliğinde önemli rolü vardır.

Pargalı İbrahim Paşa’nın en çok konuşulan faaliyetlerinden biri de Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Budin’den İstanbul’a getirerek sarayına diktirdiği mitolojik heykellerdir. Üç güzeller olarak anılan bu heykeller her ne kadar ilgi uyandırsa da bazı çevreler tarafından put olarak görülmüş ve hoş karşılanmamıştır. Heykellerin dikilmesinden birkaç yıl sonra dönemin ünlü şairlerinden Figânî‘nin yazdığı iki mısralık şiir çok konuşulmuştur.

«  Dü İbrāhīm āmed be-deyr-i cihān
Yeki büt-şiken ü yeki büt-nişān »

Figânî’nin şiirinde[4] İbrahim Paşa, “Cihan tapınağına iki İbrahim geldi. Biri putları kırdı, diğeri putları dikti” sözleriyle put dikmekle suçlanmaktadır. İbrahim Paşa bu duruma oldukça öfkelenmiş ve şairin cezalandırılmasını emretmiştir. Figânî 1532 yılında idam edilmiştir.[5]


Ölümü

Makbul İbrahim Paşa’nın ölümüyle ilgili pek çok neden öne sürülmektedir. Avusturya’yla 1533 yılında yapılan barış görüşmeleri sırasında elçilere devletin kudretinden bahsettikten sonra kendi gücünü şöyle vurgulamıştır:

Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır, zira bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vaki gibi kalır; çünkü her şey; harb, sulh, servet, kuvvet benim elimdedir. [5]

Bu sözlerle İbrahim Paşa’nın iktidar hırsının hangi boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Paşa özellikle Irakeyn Seferi sırasında padişahtan kendisini soğutmaya başlamıştır. Defterdar İskender Çelebi‘yi idam ettirmesinin padişahı ondan soğutan nedenlerden birisi olduğu düşünülür[6]. Ayrıca İbrahim Paşa ile ilgili kendisine hediye olarak gönderilen Kur’anları kabul etmediği, Hristiyanlık inancını taşıdığı, eşiyle ilgilenmediği, bazı cinayetleri sakladığı ve Doğu seferleri sırasında boş yere harcamalar yaptığı söylentileri yayılmıştı.

Pek çok tarihçi, yabancı elçilerin İbrahim Paşa’yla görüşmelerine ilişkin hazırladıkları raporlarından yola çıkarak onun iktidar hırsıyla pek çok kararı kendi başına buyruk verdiği savında bulunmaktadır.[7] Bu nedenle, 1536 yılında gücünden kaygılanan Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile öldürüldüğü iddia edilmektedir. Ayrıca Makbul İbrahim Paşa’nın Hürrem Sultan‘ın oğlu olmayan Şehzade Mustafa‘yı desteklemesinden dolayı ölümünde Hürrem Sultan’ın da büyük bir rol oynadığı rivayet edilir.

İbrahim Paşa, Fransızlara verilecek olan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet edildi. İftardan sonra dört dilsiz cellat tarafından boğuldu.[2] Daha önce Makbul olarak anılırken, ölümünden sonra Maktul olarak anıldı. İbrahim Paşa’nın ölümüyle Fransızlara verilecek olan kapitülasyon antlaşması taslak halinde kaldı ve yürürlüğe girmedi.[5][2]


Ölümünden sonra

Birçok Osmanlı yetkilileri İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra devletin zayıfladığı kanaatindeydi. 1537 senesinde Korfu adasını kuşatan Ayas Mehmed Paşa, kaleyi ele geçiremedi. Dönemin Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri Korfu Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından Ayas Mehmed Paşayı sorumlu tuttular ve Sultan Süleyman’nın seferin sonlarına doğru yaptığı divan toplantısın da şunları dedikleri dikkat çekmiştir, ”Merhum İbrahim Paşa hazretleri olsaydı böyle olmazdı öyle bir Serdar aramızda olsaydı kalenin fethi çoktan müyessere olmuştu” demişlerdir. Bunun üzerine Sultan Süleyman öfkelenerek Anadolu ve Rumeli Kazaskerlerini azletmiştir.[8]


Sicil-i Osmani’deki değerlendirilmesi

Sicil-i Osmani’de şöyle değerlendirilmektedir:

Zengin, akıllı, kibirli ve tedbirsizdi. Aleyhtarı çoktur.[9]

 İbrahim Paşa’yı gösteren 1529 yılına ait bir resim.

Kişiliği

Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, müzik alanında çocukluğundan itibaren yoğun bir eğitim görmüş ve kendisini bu alanda geliştirmiştir. İbrahim Paşa, Roma’ya direnen Anibal‘ın ve Makedonya İmparatorluğu‘nu yöneten Büyük İskender‘in hikayelerini okumaktan hoşlanıyordu. Venedik elçisi Pietro Bragadino’nun 1526 tarihli raporunda İbrahim Paşa’nın zayıf ve ufak tefek yüzlü olduğunu, sultanın en yakın danışmanı konumunda bulunduğunu belirterek şunları kaydetmektedir:

Dünyadaki diğer büyük beylerin neler yaptığı, onların toprakları, ülkeleri konusunda oldukça meraklı; değerli ilginç eşyalar satın alıyor, bilgili biri, kitapları okuyor, ülkesinin kurallarını çok iyi biliyor. Bu paşadan önceleri herkes çok nefret ediyormuş ama şimdi sultanın onu çok sevdiğini gördüklerinden herkes onunla arkadaş olmaya çalışıyor, sultanın annesi, karısı, diğer iki paşa da dâhil. Hiçbiri, hiçbir konuda kendisine karşı gelmiyor. Bu yüzden istediği her şeyi yapabiliyor. Sultanına çok sadık. Halkın önünde hediye almak hoşuna gidiyor, gizli hiçbir hediyeyi kabul etmiyor.[5]

Sanata düşkün olan İbrahim Paşa aynı zamanda büyük bir edebiyat hamisiydi. Avrupa’yı çok yakından takip ediyor ve bilgisini padişaha hissettirmekten de geri kalmıyordu. Birçok araştırmacı ve tarihçi İbrahim Paşa’nın büyük bir diplomat olduğu kanaatindedirler.[5]


Eserleri

13 sene sadrazamlık yapan İbrahim Paşa İstanbul, Mekke, Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala‘da Cami,Mescid, Mektep, Medrese Zaviye, Hamam ve Çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir. Önemli bir sanat ve özellikle edebiyat hamisidir.

İbrahim Paşa’nın sarayı bugün Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.


Popüler kültürdeki yeri

Fransız yazar Louis Gardel Pargalı İbrahim Paşa’nın hayatını ele alan Fransızca L’Aurore des bien-aimés adlı bir romanı 1997’de yazmış; bu eser Fransa’da Prix France Télévisions adlı bir ödül kazanmıştır. Bu roman Sevenlerin Şafağı ismiyle Türkçeye çevrilip basılmıştır.[10]

Türk yazarı Cahit Ülkü Masal Olmayan Masallar adını verip hazırladığı üçleme romanın ilk kitabı Pargalı İbrahim Paşa: Kanuni’nin Düşü, Hürrem’in Kabusu olup ikinci kitap Rüstem Paşa, üçüncü kitap ise Suların Getirdiği Padişah 2. Selim olmaktadır.[11]

2003 tarihli Hürrem Sultan dizisinde Serdar Deniz tarafından canlandırıldı. Tims Production‘un yapımladığı ve temel olarak Osmanlı İmparatorluğu padişahı I. Süleyman’ın hayatı üzerine kurgulanan Muhteşem Yüzyıl adlı Türk yapımı tarihî televizyon dizisinde Pargalı İbrahim Paşa, aktör Okan Yalabık tarafından canlandırılmaktaydı. 3 sezon ve 82 bölüm sonunda tarihte yer aldığı şekilde, idam edilerek öldürülmüştür.


Kaynakça

 1. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2012). Belleten (114).
 2. ^ a b c Jenkins, Hester Donaldson (1911) (İngilizce). Ibrahim Pasha: Grand Vizir of Suleiman the Magnificient. University of Toronto Libraries. ISBN 978-1-152-32717-7.
 3. ^ E.J. Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 2 By Martijn Theodoor Houtsma’a göre 27 Haziran 1524
 4. ^ Güven Kaya, Figânî’nin Ölümü ve Taşlıcalı Yahya Bey’in Bir Şiiri, Atatürk Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 34, Erzurum, 2007
 5. ^ a b c d e Afyoncu, Erhan (2011). Muhteşem Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan). Yeditepe Yayınevi. ISBN 978-605-4052-55-4. Kaynak hatası: Geçersiz<ref> etiketi: “ErhanAfyoncu” adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış. (Bkz: Kaynak gösterme)
 6. ^ Ali Yıldırım, 16. Yüzyılda Büyük Bir Devlet Adamı ve Edebiyat Hamisi Defterdar İskender Çelebi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Elazığ, 2000
 7. ^ Makbul ve Maktul Pargalı Damat İbrahim Paşa, İbrahim Akkurt-istanbultarih.com
 8. ^ http://www.devletialiyyei.com/savaslar/korfu-kusatmasi-1861.html
 9. ^ https://archive.org/details/sicilliosmani03sruoft
 10. ^ Gardel, Louis (Çev. Ümit Moran Altan), Sevenlerin Şafağı, İstanbul:Can Yayınları,ISBN 975-510-825-4
 11. ^ Ülkü, Cahit (2011 7.bas.). Pargalı İbrahim Paşa – Kanuni’nin Düşü, Hürrem’in Kabusu. İstanbul. ISBN 978-975-10-1698-0.

Kitaplar

 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1983), Osmanlı Tarihi. Cilt 2. Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayınları,
 • Ortaylı, İlber (2006) Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, İstanbul: Timaş Yayınları ,say.151
 • Danişmend, İsmail Hâmi (1971), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Cilt:2. İstanbul:Türkiye Yayınevi,
 • Gökbilgin, Tayyib “İbrâhîm Paşa, Pargalı, Frenk, Makbûl, Maktûl” Kaynak: İslâm Ansiklopedisi. , 1949. say.908-915
 • Lâtîfî (haz. Ahmet Sevgi) (1986) Enisü’l- Fusaha ve Evsaf-I İbrahim Paşa. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
 • Mısıroğlu, Kadir (2010) Makbul ve Maktul İbrahim Paşa, Istanbul: Sebil Yayınları,
 • E.J. Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 2 By Martijn Theodoor Houtsma
 • Bahadıroğlu, Yavuz (). Resimli Osmanlı Tarihi, İstanbul:
 • Jenkins, Hester Donaldson (1911). “Google Books” (İngilizce). Ibrahim Pasha: Grand Vizir of Suleiman the Magnificient. University of Toronto Libraries. ISBN 978-1-152-32717-7.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Pargal%C4%B1_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Excellent stuff.
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacy reviews
  canadian pharmacy online
  no prior prescription required pharmacy
  canadian online pharmacies

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Useful stuff.
  https://www.visitwaushara.com/
  no 1 canadian pharcharmy online
  canadian pharmacies-24h
  internet pharmacy
  canada drug

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of helpful info!
  https://www.visitwaushara.com/
  top rated canadian pharmacies online
  canadian online pharmacy
  canadapharmacy
  canada drugs

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of superb info!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacies no prescription
  aarp approved canadian online pharmacies
  pharmacy near me
  canadian pharmacy

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of awesome data.
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy without dr prescriptions
  online pharmacies of canada
  safeway pharmacy
  london drugs canada

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadapharmacyonline.com
  canadian pharmacy
  canadian meds
  north west pharmacy canada

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Great facts. Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs canada
  canada drug
  canadian viagra
  canada drugs

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Ample knowledge.

  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy online reviews
  online pharmacies canada
  best canadian pharmacies
  canada pharmaceutical online ordering

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  mail order pharmacies
  canada drugs online
  canadian prescription
  canadian viagra

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Effectively voiced of course! !
  https://www.visitwaushara.com/
  walgreens pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  prescription online
  canadian viagra

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed really. !
  https://www.dunamisproductions.com/
  best online pharmacies canada
  north west pharmacy canada
  drugs online
  canadian pharcharmy

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa loads of good tips!
  https://www.interlandchemie.com/
  drug prices comparison
  canadian pharmacies without an rx
  costco pharmacy pricing
  canada drugs online

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You said that superbly.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian prescription drugstore
  canadian viagra
  rx price comparison
  canada pharmacy online

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Useful write ups. Regards.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drugstore reviews
  london drugs canada
  prescription cost comparison
  canada online pharmacies

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome information. Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian discount pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  cheap prescription drugs online
  canadian pharmacy

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Superb content. Thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  pharmacy without dr prescriptions
  canadian viagra

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Very good material, Many thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  highest rated canadian pharmacies
  north west pharmacy canada
  prescription drug assistance
  online pharmacies of canada

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it!
  https://www.visitwaushara.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian meds
  aarp approved canadian online pharmacies

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. I enjoy this.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy drug store
  canadian pharmacies
  canada online pharmacy
  london drugs canada

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  https://www.visitwaushara.com/
  approved canadian pharmacies online
  canadian pharmacies that ship to us
  mail order pharmacy
  northwestpharmacy

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Quite a lot of postings!

  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacy
  north west pharmacy canada
  discount prescription drug
  canada pharmaceuticals online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Terrific information.
  https://www.lunarciel.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  northwest pharmacy
  online canadian pharmacies
  aarp approved canadian online pharmacies

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a lot of useful knowledge.
  https://www.visitwaushara.com/
  candrugstore com
  canadian pharmacies-24h
  no prescription pharmacies
  north west pharmacy canada

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic forum posts. Cheers.
  https://www.waltcoexpress.com/
  most reliable canadian pharmacies
  canadian pharmacy online
  canadian drugs without prescription
  canadian pharmacies that ship to us

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Wow quite a lot of great tips.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs without doctor approval
  canada pharmacy online
  prescription drugs online without
  canada drugs online

 26. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed this fantastically.
  https://www.dunamisproductions.com/
  ed meds online
  canada drugs online
  legitimate canadian mail order pharmacies
  aarp approved canadian online pharmacies

 27. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies without an rx
  buy prescription drugs canada
  aarp approved canadian online pharmacies

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  buy prescription drugs from canada
  online pharmacies canada
  drugs from canada
  trust pharmacy canada

 29. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested it really well.
  https://www.visitwaushara.com/
  buying drugs canada
  canadian cialis
  buy prescription drugs online
  canadian pharmacies without an rx

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I value it!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drug price comparison
  canadian pharmacy
  best canadian pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy no prescription needed
  mexican pharmacies shipping to usa
  pharmacy price comparison
  canadian pharmacy online

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You said it really well!
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy online
  canadian pharmaceuticals online
  online pharmacies
  canada pharmacy online

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial advice. Kudos.
  https://www.interlandchemie.com/
  walmart pharmacy price check
  canadian drugs
  best online pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that well.
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacy no prescription needed
  canada pharmacy online
  prescription cost comparison
  aarp approved canadian online pharmacies

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable material. With thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy price comparison
  canada online pharmacies
  canadian meds
  canadian online pharmacy

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks.
  https://www.waltcoexpress.com/
  approved canadian pharmacies online
  canadian online pharmacies
  canada drugs online pharmacy
  canadian cialis

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific posts. Thanks a lot.
  https://www.visitwaushara.com/
  drugs without prescription
  canadian pharmacies without an rx
  compare rx prices
  canadian drugs

 38. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that exceptionally well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription drugs prices
  canada drugs
  best online canadian pharcharmy
  canadian pharmacies without an rx

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing lots of superb knowledge!
  https://www.dunamisproductions.com/
  best canadian online pharmacy
  canadian pharcharmy
  canadian pharma companies
  online pharmacies canada

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, A lot of posts.

  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacies online pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian online pharmacy

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Plenty of material!

  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy reviews
  northwest pharmacy
  canada pharmacies
  online pharmacies canada

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of great facts.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian rx pharmacy online
  canada drug
  the canadian pharmacy
  canadian online pharmacy

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Very good information. With thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacies
  drugs without prescription
  canadian viagra

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Useful write ups. Regards!
  https://www.visitwaushara.com/
  canada pharmacies online
  canadian pharmacies-24h
  canada pharmacy online no script
  top rated canadian pharmacies online

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Numerous tips.

  https://www.interlandchemie.com/
  buy prescription drugs without doctor
  canadian viagra
  cheap canadian drugs
  trust pharmacy canada

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Quite a lot of facts!

  https://www.visitwaushara.com/
  buy prescription drugs from canada
  canadian online pharmacy
  pharmacy prescription
  canada drugs

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific knowledge. Many thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacies online
  canadian pharmaceuticals online
  canadian pharmacy online canada
  north west pharmacy canada

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian pharcharmy online
  canada pharmacy online
  drug stores near me
  canadianpharmacy

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  pharmacy online
  canada pharmacy
  get prescription online
  mexican pharmacies shipping to usa

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing plenty of great information.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  prescription pricing
  canadian pharmacies
  canadian pharmacy 365
  aarp approved canadian online pharmacies

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made the point!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  pharmacy prices compare
  canadian pharmacies-24h
  canadian pharmacies shipping to usa
  online pharmacies of canada

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Plenty of facts.

  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  pharmacies in canada
  canadian drugs

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Great posts. Thank you.
  http://talahicc.com/
  drugs for sale
  canadian pharcharmy
  safeway pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Info effectively utilized.!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  walgreens pharmacy
  canadian pharmacies
  pharmacies in canada
  canadianpharmacy

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome advice. Thanks.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada drugs online pharmacy
  northwest pharmacy
  canada drugs pharmacy
  canadian pharmacies

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. A good amount of content!

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  onlinecanadianpharmacy.com
  canada drugs online
  canadian cialis
  canadian pharmacy online

 57. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported it fantastically!
  http://talahicc.com/
  cheap prescription drugs online
  canadian online pharmacy
  online pharmacies no prescription
  canadian viagra

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. I enjoy this!
  http://canadianpharmacymim.com/
  overseas pharmacy forum
  global pharmacy canada
  top rated online canadian pharmacies
  canada online pharmacies

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing posts, Kudos.
  https://nicktambone.com/
  canada pharmacy online orders
  canadian pharmacies
  the canadian pharmacy
  london drugs canada

 60. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. A good amount of stuff.

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian mail order pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  drugs online
  online pharmacies of canada

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of helpful advice.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  rx online
  canadian pharmacy
  canadian pharmacy without prescription
  aarp approved canadian online pharmacies

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable data. Many thanks!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  mexican pharmacies
  canada online pharmacies
  canada online pharmacy
  online pharmacies of canada

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful write ups. Appreciate it!
  https://nicktambone.com/
  canadianpharmacy
  canadian pharmacies
  online pharmacies canada
  aarp approved canadian online pharmacies

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Valuable information!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada drug
  canada drugs
  most reliable canadian pharmacies
  canadian pharmacies without an rx

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Lots of forum posts!

  http://canadianpharmacyntx.com/
  medication costs
  canadian pharmacy online
  buy cialis
  canadian pharcharmy

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of useful info.
  http://talahicc.com/
  no prior prescription required pharmacy
  canadian pharmacy
  mexican pharmacies
  global pharmacy canada

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of helpful information.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online pharmacy no prescription
  northwestpharmacy
  buy prescription drugs online
  canadian online pharmacy

 68. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. I enjoy this!
  http://talahicc.com/
  most reliable canadian pharmacies
  aarp approved canadian online pharmacies
  canada pharmacies online
  canadian cialis

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of beneficial facts.
  https://nicktambone.com/
  canada pharmacy online no script
  top rated canadian pharmacies online
  safeway pharmacy
  northwest pharmacy

 70. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it exceptionally well!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  legitimate online pharmacies
  canada drug
  canadian prescription drugstore
  canada online pharmacies

 71. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point.
  http://canadianpharmacymim.com/
  best canadian online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian pharmacy online canada
  canadianpharmacy

 72. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made the point.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canada online pharmacies
  canadian online pharmacy
  best online pharmacy stores
  global pharmacy canada

 73. Your comment is awaiting moderation.

  Factor well regarded.!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  canadian drugstore
  london drugs canada

 74. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that effectively!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacy meds
  canadian pharcharmy
  best online pharmacies no prescription
  online pharmacies of canada

 75. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Kudos!
  http://canadianpharmacymim.com/
  best online pharmacy stores
  northwest pharmacy
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian pharmacies

 76. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Regards.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canadian pharmacy online
  drugs online
  canadian online pharmacies

 77. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome write ups, Appreciate it!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian meds
  online pharmacies of canada
  canadian online pharmacies
  top rated canadian pharmacies online

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Plenty of content.

  http://canadianonlinepharmacynnm.com
  pharmacy cost comparison
  canadian pharmacy online
  best online pharmacies canada
  canadian viagra

 79. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Terrific information!
  https://nicktambone.com
  canadian mail order pharmacies
  global pharmacy canada
  pharmacy price compare
  canadian pharmacy online

 80. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested it fantastically!
  https://nicktambone.com
  canadian pharmacy without prescription
  canada drugs
  canada pharmacies prescription drugs
  canada online pharmacies

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir