Veli Mahmud Paşa

Veli Mahmut Paşa (1420 – ö: 17 Ağustos 1474), II. Mehmed saltanatında 1455-1466 ve 1472-1474 yılları arasında sadrazamlıkyapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilmiş ilk Yeniçeri yetiştirmesidir.


Sadrazamlıktan önceki hayatı

Aslının ne olduğu hakkında tarihçiler arasında büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. Zamanında hazırlanmış olan Ecthesis Chronica veHistoria Patriarchia adlı kroniklere göre Sırp asıllıdır [1] ve birçok modern tarihçi de bunu kabul etmektedirler.[2][3]. Aşık ÇelebiTezkire“‘si ve Taşköprülüzade tarihine göre [4] aslı Hırvattır ve buna katılan modern yabancı tarihçiler de bulunmaktadır [5] 1420’deBalkanlar’ın orta kesiminde, bugün Kosova’nın batısında yer alan Nobırda adlı bir kasabada doğmuştur. 1427’de Osmanlıların Sırbistan Despotluğu’nu ellerine geçirdikleri yılda genç olarak Osmanlılara esir düşmüş ve devşirme yazılarak Edirne’ye gönderilmiştir. Gününün Rum tarihçisi Laonikos Halkokondiles onun annesi ile “Nobırda”‘dan Semendire‘ye kaçmakta iken II. Murad‘ın askerleri tarafından esir alındığı belirtmektedir.[1] Devşirme olarak Edirne’deki sarayenderun okulunda eğitim görmüştür.[2] Çıkma yaptıktan sonra yeniçeri subayı olarak askerlikle uğraşmıştır. 1453 İstanbul’un fethi sırasında yeniçeri ağası olarak askeri başarılar göstermiştir. 1454’de Rumeli Beylerbeyi olmuştur. Veli Mahmud Paşa bu görevi birinci sadrazam olduktan sonra da ifa etmeye devam etmiştir. Birinci defa sadrazamlıktan ayrılıncaya kadar sadrazamlık ile Rumeli Beylerbeyi görevlerini birlikte üzerine almıştır.

Birinci sadrazamlığı

Veli Mahmud Paşa’nın ne zaman ilk defa sadrazam tayin edildiği hakkında tam ve şüphe doğurmayan bilgimiz bulunmamaktadır.

Bazı tarihçiler 1 Haziran 1453’de II. Mehmed’in tecrübeli sadrazam Çandarlı (2.) Halil Paşa‘yı idam ettirip yerine Veli Mahmud Paşa’yı birinci defa başvezir yaptığını bildirirler.[6]

Fakat çok otoriterli tarihçiler bunu kabul etmemektedirler. 1453’de Çandarlı Halil Paşa’nın idamından sonra Zağanos Paşa‘nın sadrazamlığa getirildiğini ve ancak onun 1456 yılında Belgrad muharabesindeki başarısızlığı dolayısıyla görevden aziledilmesi ile 1456’da ikinci vezir olan Veli Mahmud Paşa’nın sadrazam olduğunu bildirirler.[7]

Mahmud Paşa sadrazamlığı sırasında Fatih Sultan Mehmed stratejisini çizdiği Balkan egemenliğini ele alma sorunları ile yakından ilgilendi. 1456’da Zaganos Paşa’nın Macarlara karşı Belgrat seferindeki başarısızlığından sonra Mahmud Paşa önce Sırbistan sorunu ile ilgilenmek zorunda kaldı. 1458’de Sırp Despotu Brankoviç ölmesi ile Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında mücadele yeniden canlandı. Sırp Despotluğu içinde, bir grup Macar tarafını ve diğer bir grup Osmanlı tarafını tutmaktaydı. Mahmud Paşa 1459’da Sırbistan Seferine çıktı. Reşav, Kuruca, Ostçovica ve Durnik kalelerini zaptetti ve despotluk böylece tamamiyle işgal edilerek Osmanlı Devleti’ne ilhak edildi.[8]

1458’de Mora Despotluğu içinde taht kavgası çıktı. Despotluk iddiacılarından Thomas Osmanlı Devleti himayesini istedi ve rakibi Demetrios Venediklilerin desteğini almıştı. Önce 1458’de Fatih Mora seferine çıktı. 1460’da ise Mahmud Paşa Fâtih’le birlikte İkinci Mora Seferine çıkarak, despotluk başkenti Mistora’nın fethini gerçekleştirdi. Fakat Venedikliler Nauplia, Koron, Modon vb kaleleri ellerinde tuttular.[8]

Sonra Anadolu’da bulunan eski Bizans ve İtalyan Ceneviz deniz koloni kalıntılarına karşı seferlere başladı. Mahmud Paşa Fâtih ile birlikte yaptığı seferlerde Amasra 1459’da,Sinop ve Trabzon 1461’de Osmanlı Devleti eline geçirilmesini sağladı. Böylece 1204’den itibaren hükümet süren Trabzon Rum Devleti‘de ortadan kaldırıldı.[8]

1462’de Eflak Voyvodası, “Kazıklı Voyvoda” olarak da anılan, III. Vlad‘ın gönderilen Osmanlı elçisi Hamza Paşa’yı kazığa çaktırıp idam ettirmesi dolayısı ile Mahmud Paşa bir Eflak seferine çıktı. Târgovişte gece baskını öncesinde II. Mehmed tarafından gönderildiği seferde III. Vlad tarafından bozguna uğratılır.[9]

1463’de Mahmud Paşa Bosna Seferi’ne geçti. Son Bosna Kralı olan Stjepan Tomašević başkenti Bobavec’den, Yayce’ye ve sonra da Kluj’a kaçtı ise de orada yakalanıp Mayıs sonunda idam edildi. Bosna krallık hanedanı ailesi dağıtılıp Bosna bir Osmanlı Beylerbeyliği olarak ilhak edildi. Hersek’de de hükümdarlık iddia eden hanedan mensupları dağıtıldı.[8]

Bosna ve Hersek’de bu gelişmelere karşılık Macar Krallığı ile ciddi bir savaş durumu ortaya çıktı. Macaristan, Venedik ve Arnavutluk’ta bağımsiz olan İskender Bey bir ittifaka girdiler. Bu ittifakı Papa II. Pius bir Haçlı Seferi haline getirmeye çalışmakta idi. Diğer taraftan bu Haçlı ittifakı Doğu Anadolu’da hakim olan Akkoyunlular hükümdarı Uzun Hasan ile elçiler göndererek anlaşmaya girişmeye çalıştı.

Macar Kralı Matthias Corvinus Aralık 1463’de Bosna’da yeni yapılmakta olan Yayçe kalesine hücumu üzerine, 1464 de Mahmud Paşa Bosna ve Macaristan üzerine sefere çıktı. Osmanlı ordusunun Bosna’ya gelmesiyle Macarlar kaçtı. Pek çok ganimet ve esirin ele geçmesini sağladı.

İlk sadrazamlığı Rum Mehmet Paşa‘nın, Veli Mahmut Paşa’yı Fatih Sultan Mehmet‘e kötülemesi yüzünden sonlanmıştır. Bu kötüleme Karamanlılar topraklarından gelen Türk muhacirlerin 1466 başlarında İstanbul’a yerleştirilmeleri sırasında Veli Mahmut Paşa’nın aldığı rüşvet ve kendini zengin etmek için giriştiği icraatlardan dolayı olduğu bildirilmektedir.[10] Görevden alındıktan bir süre sonra Kaptan-ı Derya olarak donanmanın başına getirildi.

Kaptan-ı Derya

Kaptan-i Deryalığı esnasında Eğriboz seferi için donanmayı organize etmekle görevlendirildi. Eğriboz adası ve kalesinin kuşatılmasında donanma ile ve kendi birlikleri ile büyük yararlılıklar gösterip, padişahla birlikte kalenin kuşatılmasında ve kuşatmanın sürdürülmesinde ısrar etti. Venedik donanmasının ablukayı aşıp kaleye yardımını engelledi ve neticede kale düştü. Bu başarıları ve diğer hizmetleri neticesi İshak Paşa’nın ardından, ikinci defa sadrazamlığa getirildi.[11]

İkinci sadrazamlığı

1472 yılında 2.kez sadrazamlığa getirilen Veli Mahmut Paşa Padişahla birlikte Uzun Hasan’a karşı sefere çıkmış ve bu seferde özellikle stratejik açıdan kötü bir pozisyonda başlayan Osmanlı kuvvetlerinin buna rağmen silah üstünlüğü ve başarılı taktiklerle Otlukbeli Muharebesi‘nin kazanmasında büyük rol oynayanlardan biri olmuştur.

Ancak ikinci sadrazamlığında halkça sevilmesine karşın II. Mehmed’ le ilişkileri ilk sadrazamlığı gibi iyi olmamıştır. Bunun nedeni Şehzade Mustafa ve saraydaki çeşitli devlet adamları ile içine düştüğü çekişmelerdir. Bunun neticesi 1474’de II. Mehmet tarafından idam ettirilmiştir. İdam nedeni ise tam bilinmemektedir. Gelibolulu Mustafa Ali “Künhur Ahbar” adlı eserinde onun 1473 yılında Uzun Hasan’a karşı II.Mehmet’le sefere çıkan sadrazamın birkaç günlük yokluğunda sadrazamın eşlerinden birinin (2.eşinin), II.Mehmet sonrası tahtın en güçlü adayı olarak bilinen, iyi bir asker ve halk tarafından sevilen bir kişi olan Şehzade Mustafa ile bir gece evinde birlikte olduğunu; bunu duyan sadrazamın derhal eşinden boşanıp Mustafa’yı ise zehirleterek öldürdüğü; II.Mehmet’in ise oğlunu öldüren sadrazamını idam ettirdiğinden bahseder.[12]

İbn-i Kemal ve Behişçi adlı tarihçiler ise Mustafa ile sadrazam arasında anlaşmazlık olduğunu doğrulasa da bu olayı ve idam nedeninin bu olay olduğunu tam olarak doğrulayamamaktadır. Ancak Meali “Hürname” adlı eserinde Mustafa’nın ölüm döşeğindeyken Lalası “Ahmed Bey”‘i çağırıp ölümünden Veli Mahmud Paşa’nın sorumlu olduğunu ve intikamının alınmasını vasiyet ettiğini yazmaktadır.[12]

Diğer bir hikaye’de şöyledir.Mustafa’nın ölümü akabinde sadrazam idam edilmeyip ilk başta görevinden alınmıştır. Ancak Mustafa’nın ölümü sonrası herkes taziyelerini sunarken Edirne’den Mahmut Paşa padişahtan izin almadan saraya gelip Fatih’in karşısına çıkmış ve başsağlığı dileyip padişaha “Şehzade Mustafa Öldü ise devlete hizmette ben varım” demiştir. Padişah’ın cevabı ise “Mustafa’mın düşmanının hayatta kalması mümkün değildir” olup Paşayı hapse atmıştır. Bir başka rivayete göre ise Şehzade Mustafa’nın ölümüne hiç karışmamış ancak ölümü sonrası görevden alındığında artık tekrar sadrazamlığa geçmesini istemeyen rakiplerinin karalaması ve onun ölümünden Paşa’nın çok memnun olduğu, söylentilerinin II.Mehmet’e yayılması ile paşanın hapsedildiği iddia edilmektedir.[12] Hapisteyken “Ya beni affet veya öldür” çağrısını yapan paşa’nın, II.Mehmet’in karşısına getirildiğinde aşırı kibirli ve mağrur bir tavır sergileyip kendi isminin padişahla bir anıldığını belirtip mertçe öldürülmesini veya affını istediğinden, bunun üzerine 17 Ağustos 1474’te idam ettirildiğinden söz edilir.[12]


Eserleri

1459’da II. Mehmed İstanbul’u imar için bir girişime başladı. Devlet ricalini toplayarak onlardan vakıf yerleri yapmalarını, imaretler ve imar yerleri yapmalarını istedi. Padişahın bu direktiflerine uyan veziriazam Veli Mahmud Paşa şehrin en güzide alışveriş merkezi olarak, günümüzde de bu durumunu koruyan, “Mahmud Paşa Sitesi”‘ni vücuda getirtti. Burada ek hizmet olarak cami, medrese ve imaret yaptırdı. Bu halka açık hayır tesislerin finansmanına kurduğu carsı, han ve hamamın gelirleri vakifedildi.[13] Ankara’da günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan Mahmud Paşa Bedesteni de Veli Mahmud Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Kaynakça

 1. ^ a b Stavrides, Théoharis (2001), The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angeloviç (1453–1474), Brill
 2. ^ a b Finkel (2006), say. 79
 3. ^ Gabriel Piterberg, Teofilo F. Ruiz, Geoffrey Symcox,Braudel revisited: the Mediterranean world, 1600-1800, say. 93
 4. ^ Taşköprülüzade (1852/1853), El Shakayık el-numaniyya, İstanbul (Osmanlıca)
 5. ^ Miller, Barnette (1941).The Palace school of Muhammad the Conqueror. Harvard University Press. say. 7.
 6. ^ TC Turizm ve Kültür Bakanlığı Fatih Sultan Mehmed Han knolojisi
 7. ^ Veli Mahmud Paşa’nın 1456’da sadrazam olduğunu belirten eserler arasında eski tarihçiler Kritoboulus,Historıae, say. 87-88; İbni Kemal, (haz. Şeraffeddin Turan”) (1957) Tevarih-i Ali Osman 3 Cilt, Ankara:Türk Tarih Kurumu say.121; Oruç Beg (Haz. N.Atsız) Oruç Beg Tarihi, İstanbul olduğu gibi ve günümüzün otoriter tarih kaynakları arasında Halil İnalcik, Fatih Devri, say.135; Halil İnalcik “Mehmed II”, İslam Encyclopedia 2. Ed. Cilt.7 say.978; Théoharis Stavrides, (2001), The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angeloviç (1453–1474), Brill say.59; bulunmaktadır. Halil İnalcik (2009), son eserinde (say. 110) “Fethin ertesi gün veziriazam Çandarlı hemen azil ve tevkif olundu. Yerine Zağanuz geçti” denilmektedir.
 8. ^ a b c d Veli Mahmud Paşa’nın hayat özeti
 9. ^ Florescu, R. Radu; McNally, T. Raymond, Dracula: Prince of many faces – His life and his times, Little, Brown and Company, Boston, MA, 1989. ISBN 978-0-316-28656-5 s.135
 10. ^ Finkel (2006), say. 78–79,
 11. ^ Bizim sahife internet sitesi
 12. ^ a b c d Milliyet Tarih-“Şehzade Öldüren Paşa” 15.05.2009
 13. ^ İnalcik, Halil, (2009) Devlet-i ‘Aliye Osmanlı İmparatorluğu Üzerinde Araştırmalar I, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları say.126

Dış bağlantılar

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Finkel, Caroline (2006). Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923. Londra: John Murray. ISBN 978-0-7195-6112-2. (İngilizce)
 • Stavrides, Théoharis (2001), The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic (1453–1474), Brill, ISBN 9789004121065(İngilizce)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Veli_Mahmud_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your position pretty nicely!.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  by viagra in uk
  generic viagra
  online viagra fast
  viagra for women

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful info. Thank you.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  milf viagra
  viagra without a doctor prescription
  find viagra free sites edinburgh search
  generic viagra online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, A lot of posts!

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  long term side efects of viagra
  viagra without a doctor prescription
  generic viagra real
  viagra online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Really all kinds of useful knowledge!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra harley
  viagra generic
  what are the depression of viagra
  viagra generic

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome facts. Thank you!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  how quickly does viagra work
  buy viagra
  buy cheap viagra online now uk
  cheap viagra

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of fantastic facts!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra generic comments
  generic viagra online
  street value viagra
  viagra pills

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a lot of awesome information.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra inventors men of kent
  viagra pills
  herbal viagra forums
  buy viagra online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  first viagra bank
  generic viagra online
  difference between meltabs and viagra
  generic viagra 100mg

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely spoken of course! !
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra opposite reaction
  generic viagra online
  get viagra started with penis pump
  generic viagra

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of terrific information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  clitoris hard using viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra online pharmacies
  generic viagra

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Really plenty of great data.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra rezeptfrei kaufen
  generic viagra online
  human viagra
  buy viagra

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Excellent information.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  hemorrhoids viagra
  buy generic viagra
  viagra aphrodisiac
  viagra pills

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that well.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  retail price for viagra
  generic viagra 100mg
  teen death viagra
  viagra without a doctor prescription

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  anti viagra
  buy generic viagra
  viagra commercial canyon
  viagra online

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. A good amount of content!

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  tons of viagra
  viagra pills
  viagra official site delete
  generic viagra 100mg

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Tips certainly utilized.!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  how viagra work
  viagra pills
  viagra supplier in the uk
  viagra without a doctor prescription

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Great material. Thanks a lot!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  frozen viagra
  generic viagra
  lowest price viagra wal mart
  cheap viagra

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Fine advice. Kudos!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra china
  buy viagra
  cheapest viagra prices us licensed pharmacies
  viagra 100mg

 19. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! .
  https://www.genericviagracubarx.com/
  generic viagra buy sildenafil citrate
  viagra for women
  is viagra addictive
  generic viagra online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Useful information. Thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  discovery of viagra
  generic viagra 100mg
  will viagra make you hard
  viagra without a doctors prescription

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable tips. With thanks.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra gel jelly
  viagra pills
  viagra quantity restrications
  viagra pills

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic postings. Kudos!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra testemonials
  generic viagra online
  viagra self life
  cheap viagra

 23. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this fantastically!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  easybuy viagra
  viagra without a doctors prescription
  does viagra improve libido
  viagra generic

 24. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! Fantastic stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra hanoi
  generic viagra
  viagra high blood sugar
  generic viagra

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Really plenty of excellent material!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra generic name wikipedia
  buy viagra online
  find search viagra edinburgh href
  buy viagra

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Very good info. Cheers.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  internet viagra pharmacy
  cheap viagra
  does viagra make you erect
  viagra online

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Very good stuff.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra side effects swelling prostate pain
  viagra without a doctor prescription
  cheapest viagra
  generic viagra 100mg

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of valuable info!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  what happen from viagra
  viagra without a doctor prescription
  buy viagra search find 76k
  viagra for women

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Very good information!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  enhances viagra
  viagra without a doctors prescription
  patent on viagra
  generic viagra

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Kudos!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  pfizer viagra otc
  generic viagra online
  color of viagra pills
  viagra pills

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Valuable information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra illegal use
  viagra 100mg
  no risk viagra
  generic viagra 100mg

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Wow lots of beneficial information!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra chemist prices australia
  buy viagra online
  video of viagra sex
  generic viagra 100mg

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent advice. Many thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  mexican viagra tequila
  generic viagra 100mg
  appropriate viagra dose
  viagra without a doctor prescription

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Very good stuff. Cheers.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra generic mastercard precription
  viagra for sale uk
  los angeles viagra interaction flomax
  viagra for women

 35. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra adverse symptoms
  viagra for women
  cheap discount viagra
  buy viagra

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Helpful information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  faq about viagra
  generic viagra 100mg
  online viagra
  generic viagra 100mg

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Effectively voiced indeed! .
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  g postmessage viagra guest post
  viagra for sale uk
  caverta cialis soft viagra tadalis
  generic viagra

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  canada free sample viagra
  generic viagra 100mg
  viagra doesnt work for me
  viagra without a doctor prescription

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I appreciate it.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  tobacco edinburgh search thought viagra
  viagra for women
  get viagra online with paypal
  buy viagra

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Very well expressed genuinely. !
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra od
  generic viagra 100mg
  prescription for the real authentic viagra
  cheap viagra

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra a 30 euros
  generic viagra 100mg
  sildenafil citrate viagra comparison
  generic viagra online

 42. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed that really well!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  does viagra increaese size
  generic viagra 100mg
  viagra seller
  buy viagra

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  generic viagra indian
  buy viagra online
  viagra and nitrous oxide
  viagra for women

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic material. Many thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  formula for viagra
  viagra online
  erotic stories gay viagra
  buy viagra

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific data. Kudos!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  new york kamagra about viagra
  viagra generic
  viagra in bodybuilding
  generic viagra

 46. Your comment is awaiting moderation.

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable information. Thanks a lot!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  sildenafil citrate viagra generic
  viagra pills
  viagra in neonates
  buy generic viagra

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of very good material!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  taking cialis and viagra together
  viagra online
  postmarketing safety of sildenafil citrate viagra
  viagra generic

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing quite a lot of good material!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  hearing loss with viagra
  viagra without a doctor prescription
  taking too much viagra
  generic viagra 100mg

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Ample write ups.

  https://www.genericviagracubarx.com/
  is generic viagra from india safe
  viagra for sale uk
  viagra stories real peoples experiences pharmacy
  generic viagra 100mg

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  generic viagra
  generic viagra 100mg
  viagra source
  generic viagra 100mg

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Very good content, Thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra scams buy online
  viagra pills
  generic viagra pages edinburgh
  generic viagra

 53. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  jeff johnson viagra
  generic viagra online
  viagra use may damage fertility videos
  viagra 100mg

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it! A lot of postings!

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  what’s in viagra
  viagra 100mg
  alternative presciption medication to viagra
  generic viagra 100mg

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this perfectly!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  uk suppliers generic viagra
  buy viagra online
  viagra no prescription
  viagra for women

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand very clearly..
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra without prescription in usa
  generic viagra
  calcium channel blocker and viagra
  generic viagra 100mg

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! An abundance of information.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra manufac
  viagra pills
  is there viagra for women
  buy generic viagra

 58. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it exceptionally well!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra tablet cutters
  generic viagra online
  viagra and thromocytopenia
  buy viagra

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it effectively.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra cialis candian pharmacy safe
  viagra 100mg
  serotonin viagra sale
  viagra without a doctor prescription

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a good deal of amazing material.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra company headquarters
  viagra generic
  viagra child birth
  viagra for sale uk

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Quite a lot of write ups!

  http://viagrapego.com/
  viagra fertility affects
  viagra 100mg
  does watermelon act like viagra
  buy viagra

 62. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Great stuff!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  description of generic chewable viagra
  generic viagra 100mg
  viagra rx
  generic viagra online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Great information!
  http://viagrapego.com/
  hiden camera gay video druged viagra
  viagra pills
  business of sex pill industry viagra
  buy viagra online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Numerous stuff.

  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra alternative african black ant
  viagra without a doctor prescription
  10 minute viagra approved by fda
  viagra without a doctor prescription

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Position well considered!!
  http://viagrapego.com/
  generic viagra professional
  buy viagra
  long term viagra use
  viagra for women

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific tips. Thanks.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  does viagra work
  buy viagra online
  viagra online purchase
  viagra for sale uk

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific material. Thanks.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  buying viagra using paypal
  viagra 100mg
  best otc female viagra
  generic viagra online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir